Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Missbruk

Har du missbruksproblem eller är anhörig till en person med missbruk eller beroende erbjuder vi flera olika typer av stöd och hjälp.

Du kan kontakta Mottagningsgruppen eller Stöd- och behandlingsgruppen.

Vi erbjuder råd, stöd och behandling för vuxna, från 18 år, med missbruksproblem. Det finns även möjlighet till viss rådgivning och stöd utan registrering genom ett begränsat antal samtalstillfällen.

I Beroendegruppen arbetar beteendevetare och socialpedagog.

Stöd och behandling

Beroende på missbrukets omfattning och karaktär finns olika behandlingsalternativ, såväl inom öppenvård som inom dygnet-runt-vård.

  • All vård och behandling börjar med en utredning enligt socialtjänstlagen, SoL.
  • Utredningstiden är cirka 1-3 månader och innehåller bland annat en kartläggning av missbruket och av din egen motivation.
  • Syftet är att hitta rätt behandlingsalternativ för att komma till rätta med missbruket.

Återfallsprevention

Manualbaserat återfallsprogram om 10 träffar. Programmet fokuserar på att stötta dig med missbruk- och beroendeproblematik att ändra ditt beteende och hitta nya positiva handlingsmönster. Metoden lämpar sig både i grupp och enskilt. Behandlingen är väl beprövad och bygger på Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Motivational Enhancement Therapy, MET

En manualbaserad behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. En närstående uppmanas att delta i ett återkopplande samtal med behandlare och den enskilde.

Motivationssamtal

MI-modell (Motiverande samtal), med fokus på missbruk, beroende och livsstil. Motivationssamtalen syftar till att aktivera och stötta dina egna tankar och idéer om det aktuella beteendet så att du får stöd i att genomföra och upprätthålla en förändring av beteendet.

Rådgivning och anhörigstöd

Rådgivningssamtal till skol- och omsorgspersonal, arbetsgivare med flera. Anhöriga till personer med missbruk eller beroende kan vid behov erbjudas en serie samtal (individuellt eller i grupp) samt få tips och information om frivilligorganisationers anhörigverksamhet.

Behandlare

Öppenvårdsbehandling med stöd av en vuxenbehandlare som erbjuder individuellt utformat stöd och behandling samt övrigt psykosocialt stöd utifrån behov.

Drogtester

I perioder kan det upplevas som ett stöd att det finns en viss yttre kontroll av drogfriheten. Beroendegruppen erbjuder därför vid behov möjlighet till drogtester och nykterhetskontroller. Nykterhetskontroller genomförs med hjälp av alkometer eller Smartphone och drogtester lämnas till Uddevalla sjukhus eller till Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL.

Återställ
Hjälp oss bli bättre