Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Stipendium för Global solidaritet

Stipendiet vänder sig till barn och ungdom upp till 20 år, varaktigt bosatta i Orust kommun och med engagemang i den globala solidariteten.

Stipendiet har en årlig summa av 5 000 kronor.

Stipendiets syfte

  • att leda till ökade kunskaper om rättvisefördelningen av jordens resurser
  • att öka den internationella förståelsen
  • att motverka främlingsfientlighet

Projektet ska ha minst en av dessa tre grundsatser som huvudtema.

Stipendiets utdelning

Stipendiet delas ut i december månad. Stipendiet kan delas ut helt eller delat i flera poster till en eller flera sökande.

Ansökan ska vara kommunförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober för att kunna beaktas vid årets utdelning.

Ansökan handlägges av kommunförvaltningen och utdelas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Om kommunförvaltningen finner att ingen av de sökande uppfyller ovan angivna krav, delas inget stipendium ut för det året.

Ansökan

Kontaktperson
Kontaktpersonen ska efter halva projekttiden göra en avrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott, muntligt eller skriftligt. Skriftlig slutrapport ska ges till kommunstyrelsenProjekt
Målsättning, syfte (du kan välja flera val) * (obligatorisk)

Du måste svara på alla frågor märkta med röd stjärna. Du får en kopia av din ansökan i e-posten.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre