Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Föreningsstöd

Varje år fördelar vi stöd till föreningar och organisation som bedriver verksamhet i vår kommun.

Föreningen/organisationen ska vara verksam i kommunen och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen. Föreningen/organisationen skall vara av ideell karaktär.

För att få lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet finns vissa förutsättningar. Du kan läsa mer om vad som krävs för att kunna söka stöd i dokumentet nedan.

Årskalender för ansökan om föreningsstöd

Datum


15 januari

Stöd för investering/projektutveckling

30 januari

Deltagande i sportlovsaktivitet

25 februari

Lokalt aktivitetsstöd

1 mars

Driftstöd till föreningsägd idrottsanläggning

1 mars

Driftstöd till föreningsägd verksamhetslokal

1 mars

Driftstöd till hyrd lokal

1 mars

Driftstöd för hyrd/avtalad kommunal lokal/anläggning

1 mars

Stöd för upprustning av badplatser

1 mars

Stöd för pensionärsföreningar

1 mars

Stöd för handikappföreningar

1 mars

Stöd för museiverksamhet/dokumentation

1 april

Ersättning för sportlovsaktivitet

1 maj

Tider i idrottslokaler

1 maj

Registrering av förening

25 augusti

Lokalt aktivitetsstöd

1 oktober

Stöd till föreningsdriven simskola

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara administrativ personal eller kulturskolans pedagoger.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Återställ
Hjälp oss bli bättre