Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Årtal i Orusts historia

Glimtar ur Orusts historia uppställda i tidsföljd.

Historiska tillfällen

Årtal

Händelse

800-taletRunor ristas på Hogastenen, som är den äldsta kända skriften som härstammar från Orust.
1100-taletDe första kyrkorna på Orust byggs och våra nuvarande socknar börjar ta form.
1200Vid ett möte i Svanesund tvingar Kung Sverre alla bönder på Orust att betala skadestånd, för att de stött hans motståndare Baglerna.
1285Norska förhandlare vill pantsätta Orust för att uppnå förlikning med Danmark under en av medeltidens många gränsfejder.
1308Bohus fästning börjar att byggas och Bohus län att organiseras, under vilket Orust läggs.
1374Det äldsta bevarade pergamentsbrevet från Orust skrivs på, som handlar om ett gårdsköp i Skantorp i Tegneby socken.
1388Den norska biskopen Eystein upprättar en jordebok över kyrkornas jordegendom, varigenom många ortsnamn dokumenteras.
1532Kristian Tyrann i Kungälv utfärdar ett frihetsbrev för Kåröds säteri under sitt misslyckade försök att återta kungakronorna i Norden.
1536Den katolska läran avskaffas genom recessen i Köpenhamn och reformationen genomförs i Bohuslän.
1583Anders Storm från Mollösund blir den förste skepparen från Orust som registreras i danska tullräkenskaper.
1594Biskopen Jens Nilssøn från Oslo besöker Tegneby och Myckleby pastorat, vilket resulterar i vår äldsta kända resebeskrivning.
1611En lagmansdom utfärdas, vilken dokumenterar gårdsägare i Varekilsnäs i Stala socken ända fram till år 1361.
1631Morlanda pastorat bildas genom delning av Tegneby pastorat, som behåller församlingarna Tegneby, Stala och Röra.
1658Bland annat landskapet Bohuslän överlämnas till Sverige, enligt freden i Roskilde.
1664Anders Nilsson från Göksäter i Röra socken är ombud för Orust vid den första svenska riksdagen i Stockholm.
1670Tre personer från Mollösund bränns på häxbål, två år senare bränns ytterligare fem människor från Orust.
1675Huvudbyggnaden på Morlanda säteri byggs, vilken numera är Orusts äldsta mangårdshus.
1686Tingshuset i Svanesund byggs, vilket är det första på Orust. Det ersätts år 1755 av ett nytt vilket ödeläggs år 1911 genom en eldsvåda.
1720Jacob Olsson från Hästekälla i Morlanda socken undertecknar sig som talman i bondeståndet, den nya regeringsform som upphäver enväldet och inleder frihetstiden.
1753Två mördare halshuggs på avrättningsplatsen på Galgeberget i Hårleby, Stala socken.
1784Den den stora sillfiskeperioden. Genom trangrumsakten regleras byggandet av trankokeri.
1809Den stora sillperioden upphör. Skärgårdsbefolkningen tvingas söka annan försörjning genom bland annat uppodling av utmarker.
1827Förordningen om laga skifte blir gällande, vilket radikalt ändrar landskapsbilden då byar splittras och nya gårdstomter bebyggs.
1831Boken "Bergflickan på Orust" givs ut, den brukar kallas Sveriges första historiska roman.
1842Den sista skallgången efter varg hålls på Orust. Den sista vargen lär dock ha skjutits först på 1860-talet.
1875Barken Mentor sjösätts i Slussen. Det är det största segelfartyg som någonsin byggts på Orust.
1885Mollösund får telefonstation, men redan året därpå flyttas den till Varekil.
1887Tegneby Sparbank bildas i Nösund. År 1955 byter banken namn till Orusts Sparbank.
1887Den första kuttern, "Torsten", inköps till Gullholmen vilken blir upptakten till kutterepoken.
1888Skaftö avskiljs som egen församling i Morlanda pastorat.
1900Kapellpredikanten August Simson dör efter att i 51 år ha varit oinskränkt härskare på Käringön.
1910Den första motordrivna färjan, "Bröbacken", insätts i Svanesund. Nötesund får motorfärja år 1931.
1912Varekils Tingshus invigs. Tingshuset inrymmer häradsrätten fram till år 1962, då ny domsaga med Stenungsund som tingsplats bildas.
1913Efter överfärjning i Svanesund rullar den första automobilen på Orust, med forskningsresande Sven Hedin som resenär.
1930Högspänningsledningen byggs över till Svanesund och sedan vidare till Tjörn. Elnätet i Svanesund kopplades på år 1932.
1938Skåpesundsbron är klar efter blott nio månaders byggtid, den har räfflad vägyta för att hästar inte ska halka.
1941Ett gemensamt landfiskalsdistrikt bildas för hela Orust. År 1965 överförs Orust till Kungälvs polisdistrikt.
1952Tio småkommuner sammanslås till tre storkommuner - Morlanda, Tegneby och Myckleby.
1962Tegneby och Myckleby kommun går samman och bildar Östra Orusts kommun.
1966Broarna och tunneln vid Nötesund färdigställs varigenom den nya genomfartsleden via Tjörnbroarna över Orust blir färdig.
1967Kyrkoadjunkt Marianne Westrin från Gästrikland predikar i Stala kyrka som den första kvinnliga prästen på Orust.
1971Genom sammanslagning av Morlanda och Östra Orusts kommun bildas Orust kommun.
Återställ
Hjälp oss bli bättre