Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar

När ridstigarna under 1700-talet rustats upp och breddats blev bönderna ålagda att svara för vägunderhållet.

Vägsträckorna taxerades i olika svårighetsgrader och fördelades enligt gårdens mantal. Ju större gård, ju längre vägsträcka fick man.

Ansvar för vägsträckor

Delningen genomfördes av lantmätare. Ett helt hemmans mantal fick vid en sådan delning kanske 1000 alnar, vilket motsvarar cirka 600 meter att sköta. Ingick en bro eller var vägområdet sankt blev sträckan kortare. Varje vår skulle kronolänsmannen besikta vägarna och kontrollera underhållet. För att veta vem som hade ansvaret för en viss vägsträcka sattes väghållningsstenar upp. Några av de bevarade stenarna kan hänföras till 1700-talet. Två av dessa finns vid den äldre vägen mellan Svanesund och Varekil. I registret över väghållningsstenar på Orust nedan benämns de Långelanda 2 och Långelanda 3.

Många väghållningsstenar sattes upp först efter landshövdingens påbud från år 1845 om att väghållningsmärken skulle sättas upp. Vägunderhållet hade dock sedan medeltid vilat på bönderna. Stenarna blev i regel mer utförliga än att bara visa gårdsnamnet. Ofta högg man in hur lång vägsträcka man hade. Sträckorna anges i allmänhet i alnar då övervägande delen av stenarna sattes upp innan det nya metersystemet infördes 1878. Enstaka undantag med meterangivelse är kända. Vidare förekommer att vägsträckans nummer från vägförrättningen anges. Ibland står även initialerna på den bonde som reste stenen samt vilket år detta skedde.

Som regel har den väghållningsskyldige själv låtit tillverka sin väghållningssten. Väghållningsstenarna blev inaktuella i samband med bilismens framväxt under 1900-talet. Den gamla organisationen blev då ohållbar och naturaprestationerna övergick i kontant vägskatt. Vägunderhållet togs då över av vägkassor som anställde vägarbetare och vägmästare.

Återställ
Hjälp oss bli bättre