Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar i Långelanda

Väghållningsstenar i Långelanda socken.

Långelanda 1

Sten med text Wasseröd 47, foto.

Väghållningssten Vasseröd, Långelanda.

Stenens text lyder: Wasseröd 47. Den återfanns av Vägverket vid en dikesgrävning i närheten och återuppsattes i nuvarande läge i september år 2010. Inskriptionen är sirligt inhuggen. Endast en sida av stenen har använts.

Gården Wasseröd som står på stenen ligger omkring en kilometer härifrån och är ett halvt hemman. Siffran 47 står sannolikt för årtalet 1847. En vägförordning i häradet kom år 1846.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Långelanda 271.

Koordinater (N/E)

6451036 / 308744 (SWEREF 99 TM).

Långelanda 2

Sten med texten 1 HALF MAntAL Ö Ängö, foto.

Väghållningssten Bräcke, Långelanda.

Väghållningssten om sannolikt sär från 1700-talet. Den finns söder om nuvarande landsväg, vid Grenegård mellan Svanesund och Varekil. På ena sidan står 1 HALF MAntAL Ö Ängö och på andra sidan Hilmvik.

Gårdarna Östra Ängö och Hjälmvik i Stala socken har alltså haft skyldighet att underhålla en del av den tidigaste huvudvägen mellan Svanesund och Skåpesund. Skyldigheten bör härröra från vägdelningarna under 1730-talet.

Stenen står i dikesrenen av den gamla landsvägen, med störst sannolikhet på ursprunglig plats.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Långelanda 273.

Koordinater (N/E)

6448349 / 309386 (SWEREF 99 TM).

Långelanda 3

Sten med texten iAKFI AN:C 1:5:3 IRS, foto.

Väghållningssten Övre Trätte, Långelanda.

Stenen hittades intill en gärdesgård vid landsvägen Svanesund - Varekil på Övre Trättes mark i Långelanda socken.

Den flyttades till nuvarande placering under hösten 2010. En del av den tidigare inskriptionen saknas då en del av stenen gått av. Den inskription som syns är: iAKFI - AN:C - 1:5:3 - IRS. Inskriptionen IAKFI bör rimligen tolkas Jacklefjäll. Det namnet var fram till år 1908 den officiella benämningen på gården Lundby i Stala socken.

Initialerna IRS står sannolikt för bonden Jon Rasmusson, som bodde i Jacklefjäll fram till sin död omkring år 1800. Inskriptionen bör därför vara från sent 1700-tal.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Långelanda 272.

Koordinater (N/E)

6447480 / 308482 (SWEREF 99 TM).

Långelanda 4

Denna sten stod tidigare omkring 100 meter öster om nuvarande placering som är vid det gamla skolhuset på Burås. På ena sidan är inskriptionen Burås Ytergård med en konstfull inramning av ordet gård och under detta en inskription av ett tvärs över stenens bredsida en linje med en ring i mitten. På den andra sidan ses Burås Grenegård. Stenen kom till nuvarande plats år 2007.

Långelanda 5

Sten som är placerad utanför det gamla skolhuset på Burås, den stod tidigare 500 meter österut längs vägen. Först är ett W inhugget, sedan BUR samt årtalet 1847. Inskriptionen betyder nog Västra Burås. Så kallades delar av Burås Yttergård långt in på 1800-talet. 1847 är det år stenen sattes upp. Till denna plats kom stenen år 2007.

Långelanda 6

Sten med texten Rörä IOS / 130 MT, foto.

Väghållningssten Röra, Långelanda.

Stenen påträffades av Vägverket vid en dikesrensning. Idag är placerad vid länsvägen i Bö.

Inhuggen text: Rörä IOS / 130 MT. Inskriptionen avser Röra Östra. Det lilla ä:t kanske ska vara både a i slutet av Röra och ö som i Östra. I.O.S. kan rimligen syfta på Isak OlsSon. Ytterligare inskriptioner i form av små streck och en upp och nedvänd 4. Texten har tidigare varit ifylld med röd färg.

Ursprunglig placering är osäker.

Att underhållningssträckan är angiven i meter är ovanligt. Den bör därför ha huggits efter metersystemets införande år 1878.

Bonden Isak Olsson levde mellan åren 1825-1905 och ägde 1890-1900 hemman Östra Röra. Han hade kommit från Tvet i Tegneby socken. Stenen är kanske uppsatt i enlighet med den nya lagen om väghållning som kom år 1891.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Långelanda 269.

Koordinater (N/E)

6451155 / 311261 (SWEREF 99 TM).

Långelanda 7

Sten med texten STALLA, foto.

Väghållningssten Stala, Långelanda.

Texten lyder: STALLA (med ett liggande S ovanför). Stala är ett helt hemman som består av flera gårdar.

Stenens ursprungliga placering är oklar. Den är flyttad till nuvarande läge i september år 2010. Den påträffades i samband med att Vägverket rensade vägdiken.

Gårdsangivelsen Stalla borde avse Långelanda-Stala.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Långelanda 270.

Koordinater (N/E)

6451295 / 309506 (SWEREF 99 TM).

Långelanda 8

Sten med texten RÖ No 151, foto.

Väghållningssten Åsen, Långelanda.

Stenen står numera vid gamla landsvägen vid övre gården i Åsen, nära den plats där den hittades. Det är ovisst var den ursprungligen stått.

Inskriptionen på stenen är: RÖ — No — 151 - <0>. RÖ som skrivits med blockbokstäver kan stå för Västra Röd, som ligger ganska nära denna plats.

Bokstaven N i No är spegelvänt och tillsammans med 151 betyder det vägsträckans nummer från en förrättning. Förmodligen är denna förrättning från slutet av 1700-talet då det 1 kilometer väster om denna sten finns en sten, Långelanda nummer 3, som med hjälp av identifikation av initialerna på vägunderhållaren som levde i Jacklefjäll är daterad till slutet av 1700-talet. Stavningen RÖ (Röd) ger också ett ålderdomligt intryck.

Återställ
Hjälp oss bli bättre