Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar i Myckleby

Väghållningsstenar i Myckleby socken.

Myckleby 1

Sten med texten HLS, foto.

Väghållningssten Allmag, Myckleby.

Denna sten stod ursprungligen cirka 15 meter söder om nuvarande plats, på andra sidan vägen. Den flyttades i samband med att verkstadens förråd byggdes runt år 1970. Initialerna J.R.S. och H.L.S. betyder Johan RutgersSon och Hans LarsSon. De ägde var sin gård på Öberg omkring 2 kilometer härifrån.

När vägsträckorna delades upp år 1839 fick Öberg sina vägsträckor här medan gårdarna i Allmag fick sina så kallade klämma. Hans Larsson kom till Öberg år 1885 och Johan Rutgersson dog år 1911.

Inskriptionen måste därför ha tillkommit mellan dessa år. Troligen sattes den upp som ett resultat av 1891 års väglag. I den stadgades att varje fastighetsägare tydligt skulle märka ut gränsen för varje tilldelad sträcka. 

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Myckleby 218.

Koordinater (N/E)

6456754 / 313318 (SWEREF 99 TM).

Myckleby 2

Sten med texten Önne 573 aln, foto.

Väghållningssten, Myckelby hembygdsgård.

Stenen står vid infarten till Myckleby hembygdsgård.

Är för cirka 50 år sedan flyttad till hembygdsgården. Har varit väghållningssten någonstans på den gamla landsvägen mellan Assmunderöd och Vräland.

På ena sidan läses Önne — 573 aln och på andra sidan Näs — W.m. Innebörden av W.m. är oklar — kanske betyder det helt enkelt bara att gården Näs vägsträcka avslutas här.

Stenen är svår att tidsbestämma och kan kanske vara från slutet av 1700-talet. I varje fall är den, av bokstävernas utseende att döma, knappast yngre än från mitten av 1800-talet. Kanske står förkortningen för E.H.W. Rahm, som var häradshövding och bodde på Näs mellan åren 1858-1863.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Myckleby 214.

Koordinater (N/E)

6456430 / 310037 (SWEREF 99 TM).

Myckleby 3

Stenen står invid ladugårdsbron till gården Myckleby-Backa. Det är ovisst var stenen tidigare stått. Text: Backa 1/2 M.

Myckleby 4

Stenen står nära ett hus i Goddalen. Där återfanns i ett vägdike längs den gamla landsvägen som har sin sträckning genom Goddalen. Texten är: N:o 63 — Godalen. På baksidan läses Krosskärr. Goddalen har som vägunderhållare fått ansvara för vägsträckan som fått nummer 63 i en vägförrättning och där Goddalens sträcka slutat har Krossekärr tagit vid. Stenen har markerat gränsen mellan dessa sträckor.

Myckleby 5

Inskription som är inristad i en berghäll i Krossekärr, öster om Grindsbyvattnet.

Texten är: N 64 — GODALA - S. Krössekiär — LO — 309 AL. Inskriptionen är sannolikt från 1840-talet. Ristningen befinner sig intill den gamla landsvägen vilken upphörde 1890 då den nya vägen utmed Grindsbysjön anlades. Texten är inhuggen före Folkskolans tid och har därför en dialektal stavning av ortnamnen S (Stora) Krössekiär och ett förmodligen senare tillägg Godala.

Vidare anges vägsträckans nummer N64 samt längd i alnar. Texten kan dateras till 1840-talet eftersom initialerna L.O. rimligen står för bonden Lars Olsson (Utberg) i Stora Krossekärr. Han ägde gården från år 1842 till sin död sju år senare. Myckleby 4 har som en del av sin inskription N 63 så dessa stenar har följt varandra i systemet.

Fornminnesregistret Fornsök

Ristningen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Myckleby 120:1.

Koordinater (N/E)

6459522 / 310253 (SWEREF 99 TM).

Myckleby 6

Stenen med inskriptionen: 1480 eller 1400. Den står sannolikt på ursprunglig plats, intill den gamla landsvägen vilken upphörde år 1890 då den nya vägen utmed Grindsbysjön byggdes.

Fornminnesregistret Fornsök

Ristningen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Myckleby 118:1.

Koordinater (N/E)

6459575 / 310074 (SWEREF 99 TM).

Myckleby 7

Fotografi av ett vägparti som visar en numera försvunnen sten. Text: J.H.S.

Myckleby 8

Denna sten med inskriptioner på bägge sidor finns på Myckleby Hembygdsgård. Inskriptionen är huggen med stora bokstäver och lyder: OTTESTALLA på ena sidan och HAVBERG på den andra.

Myckleby 9

Denna sten finns på Myckleby Hembygdsgård. Texten är: Stort A — 400- 1795. Det finns enstaka väghållningsstenar från 1700-talet på Orust men de flesta är från mitten av 1800-talet.

Bokstaven A kan vara begynnelsebokstaven i gården som hade hand om vägsträckan, 400 är förmodligen sträckans längd angiven i alnar och 1795 årtalet som stenen placerades ut längs vägen. Den ursprungliga placeringen är oviss.

Myckleby 10

Stenens inskription är: Öne AHS. Med största sannolikhet är väghållaren AHS Abraham HenriksSon som bodde i Önne i Myckleby från år 1857 och ägde 1/8 mantal Önne.

Stenen har förmodligen utplacerats längs den gamla vägen mellan Assmunderöd och Vräland, ovisst var, runt år 1860. Den har tidigare markerat var Abrahams vägsträcka tog vid.

Återställ
Hjälp oss bli bättre