Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar i Röra

Väghållningsstenar i Röra socken.

Röra 1

Sten med texten N:o 348 1 MANTAL STOR HVENA 774 ALNAR, foto.

Väghållningssten Stora Hvena, Röra.

Sten som står strax söder om Röra kyrka. Den befinner sig väster om den gamla vägen och omkring 80 meter öster om den nuvarande landsvägen. Den gamla vägen passerar här en åker och en mäktig gravkulle.

Inskriptionen är mycket välgjord. Först står vägsträckans nummer enligt förrättningen, N:o 348. sedan väghållaren 1 MANTAL STOR HVENA och underst sträckans längd 774 ALNAR. På baksidan står enklare inhugget Göksäter Wästra.

Stenen bör ha tillkommit omkring år 1850. Stenen står på sin ursprungliga plats, vilket märkligt nog även nästa sten, Röra 2, gör. Det vill säga 774 alnar (464 meter) söderut längs gamla vägen.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Röra 238.

Koordinater (N/E)

6454699 / 301198 (SWEREF 99 TM).

Röra 2

Sten med texten A.O.S, foto.

Väghållningssten Lilla Hvena, Röra.

Sten i Göksäter som står på ursprunglig plats, omkring 20 meter norr om ett bostadshus och vid västra sidan av den gamla vägsträckningen.

Den har en lika utförlig text som Röra nummer 1. Först står N:o 349, sedan 1/8 mantal Lilla HVENA och nederst 108 ALNAR.

På baksidan riktat mot sten nr 348 står STOR HVENA. Eftersom stenarna 348 och 349 står kvar på ursprunglig plats får man flera intressanta fakta. Först får man veta att väghållningsstenarna åtminstone i denna förrättning placerades på vägens högra sida. Sedan får man reda på att den mest utförliga informationen ges där vägsträckan startar. Dessutom klargörs det att sträckan ligger åt samma håll som man kan läsa inskriptionen.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Röra 239.

Koordinater (N/E)

6454148 / 300742 (SWEREF 99 TM).

Röra 3

Sten med texten A.O.S., foto.

Väghållningssten Utegård, Röra.

Väghållningsinskription som gjorts i berghällen, mycket välgjord. Den finns i Rämmedalen, på norra sidan av vägen omkring 700 meter väster om avtagsvägen till Tjärnet.

En lantmäteriförrättning av upprustning och underhåll av denna byväg skedde år 1878. Inristningen har sannolikt utförts omkring år 1880. Under gårdsnamnet UTEGÅRD står JAS / OJS. O.J.S. är Olof JohansSon, som levde åren 1811-1895 och bodde i Utegård. J.A.S. står kanske för Johannes AndersSon, som bodde i Rämmedalen.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Röra 241.

Koordinater (N/E)

6455356 / 303671 (SWEREF 99 TM).

Röra 4

Sten med texten A.O.S, foto.

Väghållningssten Utegård, Röra.

Stenen som med största sannolikhet står på ursprunglig plats har inskriptionerna A.O.S åt öster och J.A.S. åt väster.

A.O.S. syftar på August OlsSon som var bonde i Utegård. På andra sidan står J.A.S. vilket bör vara Johannes AbrahamsSon som bodde i Utegård.

Längre österut längs samma väg finns väghållningsstenen Röra nummer 5 med inskriptionen A.O.S. vänd åt denna sten, vilket markerar att underhållet börjat vid den stenen och slutat på denna plats.

Lantmäteriförrättning om upprustning av denna byväg skedde år 1878. Inskriptionerna har sannolikt utförts någon gång strax efter detta årtal.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Röra 242.

Koordinater (N/E)

6455399 / 304595 (SWEREF 99 TM).

Röra 5

Sten med texten A.O.S. - U.G., foto.

Väghållningssten Utegård, Röra.

På sidan mot öster finns inskriptionen: A.O.S. - U.G. På andra sidan: J.J.S.

A.O.S. är initialerna för August OlsSon som levde under åren 1847-1901 och var bonde i Utegård. J.J.S. på andra sidan syftar troligen på en bonde i någon av gårdarna i Häröd.

Stenen är flyttad något från ursprunglig placering. Påträffad i ett dike i närheten av platsen vid en dikesrensning.

Längre västerut längs samma väg finns en väghållningssten, Röra nummer 4, på ursprunglig plats som med inskriptionen vänd åt denna sten markerar att August OlsSons underhåll slutar vid den stenen.

Lantmäteriförrättning om upprustning av denna byväg skedde år 1878. Inskriptionerna har sannolikt utförts någon gång strax efter det.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Röra 240.

Koordinater (N/E)

6455586 / 304813 (SWEREF 99 TM).

Röra 6

Stenens inskription är: No 310? 1 mantal Nedra HÄRÖD - 894 alnar - år 1860. På baksidan är inskriptionen KOPPERÖD. Stenen finns på Häröd Nedergård.

Röra 7

Inskriptionen på stenen är mycket fint huggen och lyder: No 339. — ½ mantal — BERG. — 397 alnar. 339 har alltså varit vägsträckans nummer ifrån en vägförrättning och ett halvt mantal Berg har varit underhållare av en 397 alnar lång sträcka.

Röra 8

Stenen som inskriptioner på bägge sidor står vid en gårdsinfart i Prästbacka. Inskriptionen är på ena sidan: No 343 - 5/8 MANTAL - RÄMMEDALEN - 551 ALNAR - 1860. På baksidan läses: PRÄSTBAKA.

343 har varit vägsträckans nummer i förrättningen. Röra nummer 1 och Röra nummer 2 har vägnumren 348 respektive 349 från samma förrättning. 5/8 mantal Rämmedalen har skött sträckan som alltså varit 551 alnar lång, vilket motsvarar knappt 330 meter. Väghållningen på andra sidan av stenen har skötts av Prästbacka och en mer utförlig uppgift om denne väghållare och sträckan har sannolikt funnits på en väghållningssten norr om denna i systemet. Stenen låg i en trappa då den hittades. Den ursprungliga placeringen är okänd.

Röra 9

Denna väghållningsristning i berget finns i Skredseröd och lyder: O.O.S. Initialerna O.O.S. står för den som ansvarade för vägunderhållet. De är inte identifierade men kan kanske stå för Olle OttosSon eller liknande.

Röra 10

Sten med texten No 334. — ¼ BÅTSBRÄC- KA. 212 ALN, foto.

Väghållningssten Båtsbräcka/Hällern.

Stenen som befinner sig på gränsen mellan två fastigheter efter vägen till Hällern. Den har inskriptioner på båda sidor.

Stenens inskription är åt söder: No 334. — ¼ BÅTSBRÄC- KA. 212 ALN. Inskriptionen åt norr är: HÄLLERN.

Stenen står inte på sin ursprungliga plats. Enligt uppgift återfanns den på Skredseröds ägor och restes därefter på nuvarande plats.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Röra 147:1.

Koordinater (N/E)

6457363 / 301269 (SWEREF 99 TM).

Återställ
Hjälp oss bli bättre