Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar i Tegneby

Väghållningsstenar i Tegneby socken.

Tegneby 1

Sten med texten N:o 142 BAKWIK  BOXVIK, foto.

Väghållningsinskription i bergvägg.

Väghållningsinskription som finns på en berghäll på den västra sidan om landsvägen strax norr om Nösund, omkring 200 meter söder om korsvägen till Enersbacken.

Inskriptionen är gjord med konstnärlig skicklighet. N:o 142 står för vägsträckans nummer i förrättningen. BAKWIK är ett försök att tolka det dialektala uttalet av gårdsnamnet BOXVIK.

På 1700-talet kan det ha uttalats bakswig. Med tanke på stavningen är inskriptionen gammal. Kanske är den gjord redan på 1700-talet. 

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Tegneby 505.

Koordinater (N/E)

6446300 / 294980 (SWEREF 99 TM).

Tegneby 2

Sten med texten N:o 2 — 1 MAN — ÖSTERTVET — 918 ALNAR P.O.S., foto.

Väghållningssten, Tegneby Hembygdsmuseum.

Uppsatt år 2006 vid Tegneby Hembygdsmuseum.

Stenen upptäcktes av Vägverket under en dikesrensning vid Loppetorp. Den är återanvänd fyra gånger vilket är ganska unikt.

Äldsta inskriptionen är O.N.S. som står för Olof NilsSon. Han var född år 1799 och ägde hela Björneröds Sörgård.

År 1851 gifte han sig med en änka i Tvet och tog stenen med sig dit. Sedan vände han på stenen och högg in N:o 2 — 1 MAN — ÖSTERTVET — 918 ALNAR.

Gården övertogs senare av Pontus Olsson i Tvet, som levde åren 1851-1940. Han högg in sina initialer P.O.S., troligen på 1890-talet.

Slutligen har stenen använts som grindstolpe, en järndubb är inhuggen mitt i Pontus O. På andra sidan finns inskriptionen TVETEHOGEN.

Det är ovisst var den ursprungligen har stått.

Tegneby 3

Stenen är uppgrävd i närheten av korsväg i Rålanda och bör ha stått längs den äldre landsvägen mot Huseby klev. På ena sidan har den utöver namnet Rålanda Östergård också numret och längden på hemmanets vägsträcka. Då denna sträcka är ovanligt kort för ett helt hemman, endast 286 alnar, kan man misstänka att vägen gått i en svår terräng. Kanske ingick det också några broar. På baksidan läses Rålanda Nordgård, stenen var alltså gräns mellan dessa gårdars vägsträckor. Stenen blev återuppsatt år 2006.

Tegneby 4

Stenen är funnen i ett vägdike vid Rålandsberg i Tegneby socken. Inskriptionens text är: E. A.A.S. Förkortningen A.A.S. kan stå för Amandus AndersSon och bokstaven E för Eskekärr. Nuvarande placering är utanför Tegneby hembygdsmuseum. Stenen blev återuppsatt år 2006.

Tegneby 5

Stenen är funnen i ett vägdike vid Hogen i Tegneby socken. Stenens inskription: A.I.S. är förkortningen av personnamnet på den ansvarige vägunderhållaren. A.I.S. kan betyda Anders IsaksSon eller något liknande. Nuvarande placering är utanför Tegneby hembygdsmuseum. Stenen blev återuppsatt år 2006.

Tegneby 6

Sten med texten R.L.G. NÖSUND < 0 >, foto.

Väghållningssten, Nösundsgården, Tegneby.

Stenen som idag står utanför Nösundsgården har inskriptionen: R.L.G. NÖSUND < 0 >. Initialerna står för Rudolf Leopold Gerle som var en stor lanthandlare i Nösund på 1800-talet.  År 1873 uppförde han ett trevåningsmagasin, vilket idag är den ombyggda Nösundsgården. Den tredje våningen revs i början av 1950-talet.

Stenens ursprungliga placering är osäker. Den upptäcktes i en landsvägsbro, som ledde över bäcken i övre delen av backen på Nya vägen till Nösund. Den blev synlig efter den stora översvämningen år 2002, då landsvägsbron raserades.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Tegneby 506.

Koordinater (N/E)

6445816 / 294404 (SWEREF 99 TM).

Tegneby 7

Stenens inskription åt söder: No/144/EHUT. No 144 är vägsträckans nummer i vägförrättningen. EHUT kan möjligen betyda Edshult och är då den ansvarige vägunderhållaren för sträckan. Stenen finns i Nösund.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Tegneby 290:1.

Koordinater (N/E)

6445971 / 294673 (SWEREF 99 TM).

Tegneby 8

Sten med texten No 271. — 1 Mantal — IHLEBERG — 873 alnar, foto.

Väghållningssten Ileberg, Tegneby.

Stenen i Ileberg har inskriptioner på bägge sidor, mot norr står det: No 271. — 1 Mantal — IHLEBERG — 873 alnar. På den södra sidan: HOGEN.

Stenen som hämtats till platsen står intill en grindkonstruktion, ursprungligen har den stått vid vägen cirka 300 - 400 meter österut.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Tegneby 394:1.

Koordinater (N/E)

6451633 / 301054 (SWEREF 99 TM).

Tegneby 9

Sten med texten No 273 1 MANTAL SKEPPSTALA MÅSEN 888 ALNAR, foto.

Väghållningssten Mossen, Tegneby.

Stenen har inskriptioner på bägge sidor och texten åt söder lyder: No 273 1 MANTAL SKEPPSTALA MÅSEN 888 ALNAR. På andra sidan: FLÖSKUM. På södra sidan är det alltså vägsträckans nummer i vägförrättningen som anges samt väghållaren för denna sträcka: Skeppstala/Mossen och vägsträckans längd.

Den har tidigare varit vänd med kortsidan mot vägen och baksidans inskriptioner har markerat att sträckan på motsvarande sida av stenen underhållits av gården Flöskum. Stenen står lutad mot en större sten. Dess ursprungliga placering är okänd.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Tegneby 508.

Koordinater (N/E)

6452928 / 300495 (SWEREF 99 TM).

Tegneby 10

Inskriptionen på stenen i Leby är: No. 286 — 1 Mantal — LEBY — 898 Alnar. På baksidan står TVETEBERG. Gården Leby 1 mantal har varit ansvarig för en sträcka - nummer 286 från en vägförrättning vilken hade längden 898 alnar.

På andra sidan om stenens ursprungliga placering har gården Tveteberg haft hand om vägsträckan, och med största sannolikhet har den föregåtts av en annan väghållningssten med lika utförlig information där vägsträckan började.

Tegneby 11

Stenen har inskriptionen: " S.A.S." och är funnen i ett stengärde i Rom. Det är okänt vem S.A.S. var och var stenen ursprungligen har varit uppställd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre