Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Elevhälsa, Hälsovård

I skolans lokala elevhälsoteam ingår rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Skolläkare bokar du genom din skolsköterska.

I elevhälsan arbetar skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagoger.

Elevhälsoarbetet regleras av lokala, nationella och internationella styrdokument.

Elevhälsans medicinska insats - skolhälsovård

Uppdraget hos Elevhälsans medicinska insats är

  • att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 
  • följa elevens utveckling, bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök under grundskoletiden samt vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Skolläkare

Skolläkare kommer till respektive skola två gånger per termin och du bokar tid för ditt barn genom skolsköterskan.

Specialpedagoger

Hos oss arbetar specialpedagogerna mycket med inriktning tal och språk för alla kommunens barn och elever. Inriktningen på verksamheten är att ge tidiga insatser med fokus på barnets/elevens hela kommunikativa förmåga. I första hand arbetar specialpedagogerna tal och språk både konsultativt och handledande gentemot personal och föräldrar, men även med enskilda barn och elever vid behov.

Specialpedagoger inom förskolan

Vi har två specialpedagoger som arbetar med att ge stöd till förskolorna. De arbetar både konsultativt och handledande, på uppdrag av rektor, tillsammans med pedagogerna i förskolan. Specialpedagogerna bidrar till utveckling genom sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Vår avsikt är att ge tidiga insatser med fokus på hela barnets utveckling. Vid insatser på individnivå sker detta alltid i samverkan med vårdnadshavare och förskolans pedagoger.

Alla specialpedagogerna arbetar både konsultativt och handledande gentemot personal och föräldrar i förskolan och specialpedagogerna med inriktning tal och språk arbetar även i skolan. Vid behov kan individuellt stöd ges.

Styrdokument

FN:s Barnkonvention

FN:s Barnkonvention innehåller fyra grundprinciper: principen om barns/elevers rättigheter och lika värde, principen om att barnens/elevernas bästa ska sättas i främsta rummet i alla åtgärder som rör dem, principen om barns- och elevers rätt till liv och utveckling samt principen om barns- och elevers rätt att få uttrycka sina åsikter.

Salamancadeklarationen

Salamancadeklarationen är framtagen av Unesco och bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Den sätter barn/elever i behov av särskilt stöd i fokus och betonar alla barns- och elevers grundläggande rätt till undervisning utifrån sina behov.

Skollagen och Läroplanerna

Skollagen och förtydligar ovanstående ytterligare och lyfter fram det enskilda barnets- och elevens behov och respekten för den enskilde, att få uppleva sitt eget värde.

För dig som är mellan 13 och 25 år finns ungdomsmottagningen på nätet - UMO. Där kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Återställ
Hjälp oss bli bättre