Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Värdegrund Ellös skola

Värdegrunden handlar om relationer mellan människor och om hur vi behandlar och värderar varandra som barn och vuxna. Alla har rätt till ett bra och respektfullt bemötande. Detta synsätt ska genomsyra skolans verksamhet.

För att leva upp till vår vision Skolan där vi är väntade, vetgiriga, vågar och vill krävs att alla - elever, föräldrar, personal och skolledning - tar sitt ansvar för att reagera på alla tendenser till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Detta gäller såväl elev mot elev, vuxen mot elev, elev mot vuxen och vuxen mot vuxen. Varje händelse ska leda till en reaktion från de vuxna på skolan. Först då man är trygg kan man våga, vara vetgirig och vilja.

Vad är kränkning

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Det kan vara att retas, frysa ut någon, knuffas eller dra någon i håret.

Vad är mobbning

Mobbning är när en individ upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt

Nollvision gällande mobbning och kränkande behandling gäller på vår skola.

 • Ingen ska behöva känna sig ensam, otrygg eller rädd på skolan
 • All personal ska aktivt arbeta för att eleverna ska känna trygghet och aktivt ingripa vid varje antydan till trakasserier eller kränkande behandling. Varje elevs enskilda berättelse ska tas på största allvar
 • Mentor har ett särskilt ansvar för sina elevers trivsel
 • När en kränkning upptäckts har mentor ett samtal med de inblandade och föräldrarna och kontaktas. 
 • Kränkningen rapporteras på särskild blankett till rektor.
 • Rektor tar frågan vidare till skolans EHT och trygghetsgrupp.
 • Vid upprepade kränkningar eller grov kränkning kallas föräldrarna till skolan 
 • Kränkningen anmäls till skolhuvudmannen av rektor.

Våra Mål

Vi arbetar för att

 • Ge eleverna goda kunskaper och färdigheter.
 • Ge eleverna social skicklighet, så de utvecklas till fungerade empatiska och demokratiska individer.
 • Se elevernas utveckling i ett helhetsperspektiv från förskoleklass till år 6.
 • Eleverna ska utveckla sin kreativitet och bevara sin nyfikenhet och känna glädje i sitt lärande.
 • Eleverna ska ta ansvar för sitt skolarbete och sin skolmiljö och därigenom få inflytande över sitt lärande och sin vardag i skolan.
 • Alla ska känna trygghet i sin arbetsmiljö.
 • Aa en god dialog med hemmen, byggd på förtroende, delaktighet, respekt och förståelse.

Våra trivselregler

 • Vi passar skolans tider.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi är snälla mot, lyssnar på och hjälper varandra.
 • Vi kastar inte snöboll på skolans område.
 • Elevernas mobiltelefoner förvaras i mobildagis under skoltiden.
 • Mentorn eller personalen kontaktar vårdnadshavare.
 • Om eleven har förstört skolmaterial eller liknande får vårdnadshavare ersätta det.
 • Personal kan omhänderta mobiltelefoner under skoltiden.
 • lev som inte passar tider får ta igen detta på rasten.
 • Vid behov kallas elev och vårdnadshavare till samtal med rektor.

Om trivselreglerna inte följs, då gör vi så här

 • Mentorn eller personalen samtalar med elev.
 • Elever i år F-6 använder inte mobiltelefon i skolan eller på fritids om inte pedagoger beslutar något annat.
 • Vi respekterar andra och deras saker och vårdar skolan och skolans saker.
 • Vi räcker upp handen när vi vill säga något. Man ber om ordet.
 • Vi är på skolans område under skol-och fritidstid.

Våra mobiltelefonregler

 • Elever i år F-6 får inte använda mobiltelefon i skolan eller på fritids.
 • Om förälder gör bedömningen att eleven behöver medföra mobiltelefon för att kunna komma i kontakt med hemmet, ska mobiltelefonen förvaras avstängd i skolväskan.

Hur arbetar vi för att upprätthålla värdegrunden?

All personal ser och lyssnar aktivt för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkningar.

I början av varje läsår beslutar vi tillsammans med eleverna vilka trivselregler som ska gälla i vårt umgänge på skolan.

Vi fastställer också punkterna ” Det här förväntar sig eleverna av skolans personal” och ” Det här förväntar sig skolans personal av dig som elev” tillsammans med eleverna.

Om ett barn inte efterlever skolans värdegrund kommer följande att inträffa

 • Den vuxne agerar direkt genom ett samtal med eleven
 • Om företeelsen upprepas informeras klasslärare/mentor, som samtalar med eleven. Mentor informerar även trygghetsgruppen
 • Vid allvarlig förseelse informeras föräldrarna direkt av mentor eller klasslärare. Även rektor och elevvårdspersonal informeras
 • Fortsätter företeelsen eller det uppstår akuta situationer kallas föräldrarna omedelbart till skolan
 • Vid oförsiktig eller avsiktlig skadegörelse kommer skadeståndsanspråk att ställas på eleven alternativt dess förälder.

Det här förväntar sig eleverna av skolans personal

 • att vi är bra på att lära ut/kunniga
 • att vi bryr oss
 • att vi aktivt lyssnar och förstår elevens perspektiv
 • att vi uppmärksammar alla elever
 • att vi visar respekt, hänsyn och omtanke
 • att vi visar att alla elever är lika mycket värda    
 • Det här förväntar sig skolans personal av dig som elev
 • att du tar ansvar för ditt skolarbete och gör ditt bästa
 • att du inte stör studieron i klassen
 • att du visar hänsyn och omtanke
 • att du är delaktig och samarbetar
 • att du följer skolans trivselregler

Det här förväntar sig föräldrarna av skolans personal

 • att vi är kunniga och engagerade 
 • att vi sätter gränser 
 • att vi skapar en god lärmiljö där det råder trygghet och studiero
 • att vi kan samarbeta med elever, föräldrar och varandra
 • att vi har en öppen kommunikation med hemmen
 • att vi ser och lyssnar på varje barn och utgår från dess behov

Det här förväntar sig skolans personal av dig som förälder

 • att du engagerar dig i ditt barns skolarbete
 • att du inför ditt barn är positiv i din syn på skolan
 • att du tar ansvar för ditt barns omvårdnad
 • att du sätter gränser
 • att du ger skolan den information, som är viktigt för ditt barns skolgång
 • att du stödjer skolans arbete med trivselregler/ordningsregler.
 • att du deltar i utvecklingssamtal, föräldramöten och gärna i skolans verksamhetsråd

Utvärdering

Arbetet med normer och värden är en del av Ellös skolas systematiska kvalitetsarbete. Arbetet utvärderas i december månad.

Som analysunderlag vid utvärderingen används

 • Elev och föräldraenkäter, årskurs 2 och 5.
 • Antal anmälda kränkningar.
 • Elevärenden gällande trakasserier och kränkande behandling som behandlats av elevhälsan eller i skolans trygghetsgrupp.
 • Rektors klassrumsobservationer.
 • Till rektor inkomna synpunkter.
Barnteckning med V

Vi är väntade, vetgiriga, vågar och vill

Återställ
Hjälp oss bli bättre