Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Samverkan skola och hem

Hemmet och skolan måste samverka för elevens bästa. Vi har en stående inbjudan till dig att komma till skolan och ta del av vår dagliga verksamhet.

Information från skolan skickas hem med eleven i form av veckobrev och månadsbrev eller via Unikum och e-post.

Kontakta alltid skolan vid

Sjukdom

Det är viktigt att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn före första lektionen för dagen.

Sjukanmälan görs företrädesvis via Skola24. Information och inloggningsuppgifter fås på respektive skolexpedition. Om du inte har tillgång till Skola24, kontakta respektive skolas expedition.

Du sjukanmäler ditt barn genom att ringa 0515-777 126.

Tänk på att sjukanmälan inte automatiskt gäller för mer än en dag. Du kan anmäla för max fem dagar vid samma anmälningstillfälle.

Ledighet

Skolverket kom med nya riktlinjer hösten 2012 vad gäller ledighet under terminerna. Riktlinjerna innebär att vi kommer att hålla en restriktiv linje vid ansökan om ledighet. Det är av avgörande vikt att eleverna deltar fullt ut i skolans verksamhet.

När eleven flyttar

Det är vårdnadshavarnas ansvar att meddela skolan och lämna in en flyttningsanmälan. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna. Blanketten finns på skolans expedition.

Självservice

Möten och samverkan

Under läsåret har vi möten med dig som vårdnadshavare. Detta samarbete sker på tre olika nivåer.

  1. För den enskilde eleven mellan vårdnadshavare och lärare. Det viktigaste mötet är utvecklingssamtalen.
  2. På klassnivå är föräldramöten och andra gemensamma aktiviteter den dominerande formen.
  3. På skolnivå finns det verksamhetsråd.

Verksamhetsråd

Verksamhetsrådet består av representanter för elever, föräldrar, personal samt rektor. Möten hålls 2-3 gånger per termin. På föräldramötet utses representanter till Verksamhetsrådet.

Föräldramöte

Här är samarbetet mellan alla familjer lika viktigt som samarbetet mellan lärare och familjen.

Utvecklingssamtal

Vi har minst ett utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare varje termin.

Vid utvecklingssamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan (IUP) i samarbete mellan vårdnadshavare, elev och mentor. Inför samtalet ger undervisande lärare ett skriftligt omdöme, som elev och vårdnadshavare har möjlighet att kommentera.

Vi använder den webbaserade tjänsten Unikum som redskap.

Återställ
Hjälp oss bli bättre