Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Så här jobbar vi på Varekils skola

Vi satsar på att skapa helhet i lärandet och göra det varierat och lustfyllt. Eleverna ska med ökad ålder ha ett ökat inflytande över sitt lärande. Vår skola har eleven och elevens lärande i fokus.

Elevhälsa

I skolans lokala elevhälsoteam arbetar rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Vi är tillgängliga för elever, föräldrar och personal. 

Vårt arbete är inriktat på att främja hälsa hos alla barn genom till exempel förebyggande insatser. Extra fokus har vi på de elever som av olika anledningar har behov av stöd och hjälp i skolsituationen.

Elevråd

Målsättning

Att öka elevernas trivsel genom ökat inflytande och ansvarstagande för eleverna.Träning i demokrati.

Deltagare

Två representanter från varje klass från år 2, samt två lärare och en måltidsrepresentant.

Uppgifter

Föra fram klassens synpunkter och förslag om skolans verksamhet och trivsel. Ta med sig svar, frågor eller uppgifter från elevrådet till sina klasser.

Plan för arbetet med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar

Rektor är ansvarig för att plan för arbetet med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar upprättas, genomförs och efterlevs (det som tidigare har kallats likbehandlingsplan). Ansvaret för genomförandet av planens olika delar delas upp på personalen. Rektor har det yttersta ansvaret.

Verksamhetsråd

Verksamhetsrådet är ett samrådsorgan som kan ge skolledningen underlag för beslut. Verksamhetsrådet tar också initiativ till att lyfta frågor föräldrarna vill ha information om och/eller diskutera

Verksamhetsrådet är remissinstans för

  • plan för föräldrasamverkan
  • lokal arbetsplan
  • plan för arbetet med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar
  • skolans kvalitetsredovisning

Verksamhetsrådet består av representanter för föräldrar, elever och personal samt rektor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre