Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Verksamhetsråd

Verksamhetsråden är ett av de forum som finns för samråd mellan skolan/förskolan, barnen, eleverna och vårdnadshavare.

Verksamhetsrådens syfte och målgrupp

Syftet med verksamhetsråden är att de ska vara ett forum för samråd mellan skolan/förskolan, barnen, eleverna och vårdnadshavare. Frågor som behandlas är sådana som är viktiga för förskolans och skolans verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Det innebär att arbetsledningen vid förskolan och skolan, så långt det är möjligt, bör informera och samråda med verksamhetsråden innan beslut fattas i frågor som är av större principiell vikt. Inom verksamhetsråden ska det också finnas möjlighet för dig som elev eller vårdnadshavare att kunna ta upp frågor.

Verksamhetsråden kan även vara remissinstans för arbetet med att ta fram:

  •   planen för samverkan med vårdnadshavare
  •   den lokala arbetsplanen
  •   skolans och förskolans kvalitetsredovisning
 

Verksamhetsrådens indelning och sammansättning

Varje verksamhetsråd organiserar sig på så ändamålsenligt sätt som möjligt. I verksamhetsråden ska följande personer ingå:

  •   1 rektor/förskolechef per verksamhet
  •   1 personal per verksamhet
  •   Representanter för elevrådet
  •   Representanter för vårdnadshavarna

Representanterna för vårdnadshavarna ska vara fler än antal elever och personal.

Arbetsformer

Dagordningen görs i samråd med verksamhetsrådets ordförande, rektor/förskolechef och elevrådsrepresentant.

Verksamhetsråden har möten minst två gånger per termin.

Politikens möte med verksamhetsråden

Utskottet för lärandes presidium och förvaltningsområdeschef träffar en gång per läsår representanter från alla verksamhetråd i ett centralt verksamhetsråd. De politiker som ingår i utskottet för lärandes presidium och som deltar i centrala verksamhetsrådsmöten är utskottets ordförande och vice ordförande. Syftet med politikens möten med verksamhetsråden är att det ska finnas möjlighet att ge allmän och övergripande information och ha en dialog mellan politiker och föräldrarepresentanter. 

Det är utskottet för lärandes ordförande som har rollen som ordförande vid det centrala verksamhetsrådsmötet. Möte hålls i mitten av vårterminen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre