Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skolskjuts

Alla skolskjutsar går i linjetrafik. Det innebär att alla som har ett busskort får åka med.

Linjetrafik är kollektivtrafiken som Västtrafik kör. Det är Bergkvara Buss som kör skolskjutstrafiken.

Tidtabell och linjesträckningar

Du kontaktar Västtrafik för information om tidtabeller och linjesträckningar på deras webbplats eller via Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.

Zoner

Det finns zoner runt varje kommunal grundskola. Utifrån din folkbokföringsadress är du som elev grundplacerad på en kommunal skola.

Du som bor utanför zongränsen får busskort från kommunen.

Om du väljer en annan skola i kommunen får du ansöka om busskort till den valda skolan. Ansökan gör du via vår e-tjänst Självservice.

Karta över zoner

Kartan visar upptagningsområden för kommunala grundskolor. Elever som är bosatta inom den röda linjen runt varje skola förväntas gå eller cykla till skolan.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst

Vid ansökan om skolskjuts anger du alltid vilket läsår ansökan gäller.

e-tjänst gäller för

  • Skolskjuts med taxi, det gör du senast 30 april inför varje nytt läsår, eller när behov av skolskjuts uppstår.
  • Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende.
  • Skolskjuts med busskort, till exempel för de elever som valt annan skola.

e-tjänsten kräver ingen inloggning eller e-legitimation.

Dina personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som du har skrivit i din ansökan enligt dataskyddsförordningen, när vi handlägger ansökan om skolskjuts för ditt barn. Personuppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter, är myndighetsutövning.

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och gallras därefter i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter: Kommunförvaltningen, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00 eller via e-post: kommun@orust.se.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. För att kunna planera skolskjuts kommer vi att dela dina personuppgifter med de personuppgiftsbiträden som vi har avtal med för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppifter, vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre