Avgifter och regler, abonnemang

Vi ansvarar för att du som kommuninvånare kan göra dig av med ditt kommunala avfall, ditt hushållsavfall.

Du är skyldig att lämna ditt kommunala avfall så att det kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Du ska alltid sortera ut matavfallet för kompostering.

Entreprenören som hämtar ditt kommunala avfall är Remondis AB.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken.

Hushållsavfall är inte

  • avfall från tillverkning
  • avfall från jord- och skogsbruk
  • avfall från fiske
  • avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening
  • bygg- och rivningsavfall och uttjänta bilar

Hämtning av avfall för hushåll och företag

Obligatoriskt grundabonnemang

Du måste ha en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall till din fastighet. Dessa tunnor ingår i ditt abonnemang. Med abonnemanget följer en röd miljöbox för farligt avfall.

Vill du hemkompostera?

Du som vill hemkompostera gör en ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Mer information finns under sidan Kompostering.

Fakturering

Du får fyra fakturor varje år.

Vill du ändra något?

Kontakta vår Kundtjänst avfall.

Dispens och uppehåll

Ansökan om dispens och uppehåll gör du hos miljö- och byggnadsnämnden. Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd.

Taxa och renhållningsordning

Avfallshantering styrs av renhållningstaxan och avfallsföreskrifterna. Både renhållningstaxan och avfallsföreskrifterna är antagna av kommunfullmäktige.

Fastighetsägarens ansvar

Det är bara restavfall som får läggas i den gröna tunnan. Med restavfall menas det som blir kvar när du har sorterar bort farligt avfall, matavfall och förpackningar. Exempel på restavfall är tops, bomull, bindor, blöjor, servetter, kletig plastfilm.

Farligt avfall ska du lägga i den röda miljöboxen. Har du ingen röd miljöbox kan du hämta en box på återvinningscentralen vid Månsemyr.

Behållare och säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Säck får inte väga mer än 15 kilo. Kundtjänst kan svara på ytterligare frågor om maxvikter för olika behållare. Om din behållare eller säck är för full kan du kontakta Kundtjänst och begära hämtning av extra säck. Hämtning av extra säck görs mot avgift utöver abonnemangsavgiften vid ordinarie hämtningstillfälle.

Entreprenören hämtar inte din behållare eller säck om den är överfull, innehåller felsorterat avfall eller har dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande. Du får själv se till att sortera avfallet rätt till nästa hämtningsrunda.

Observera!

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet speciellt avsedda behållare.

Det är även fastighetsägarens ansvar att

  • hålla vägarna farbara för avfallsentreprenörens bilar året runt
  • kör- och gångvägar till avfallsbehållare vintertid snöröjs och sandas
  • trä, sly och grenar inte hindrar avfallsbilarnas framkomlighet
  • det finns ordentliga möjligheter att vända bilen
  • det är fri höjd 4,7 meter och fri bredd 4,5 meter fram till avfallsbehållarna

Är vägen fram till avfallsbehållaren inte farbar sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.

Producentansvar

Returpapper, wellpapp och förpackningar av papper, glas, metall och plast samt däck ingår i producentansvaret. Det innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. På Orust kan du lämna dina förpackningar på någon av de elva återvinningsstationerna som finns.

Däck kan bara lämnas vid återvinningscentralen Månsemyr.

Lagar och avtal

Lagstiftningen regleras i Miljöbalken där Sveriges olika miljölagar är samlade.

Bild på grundabonnemang av återvinningskärl

Det ingår en grön tunna för restprodukter, en brun tunna för matavfall och en röd miljöbox till farligt avfall i det obligatoriska avfallsabonnemanget.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.