Bygglov kan krävas

Altan

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Kriterier

Du behöver inte bygglov om du uppfyller följande kriterier:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska kräva bygglov enligt huvudregeln för att den är en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt (kulturmiljö).

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du

 • bygger till altanen på befintligt bostadshus eller komplementbostadshus så att den inte räknas som fristående.
 • bygger en altan som inte är högre än 1,8 meter.
 • placerar altanen inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus.
 • placerar altanen minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om din granne medger det.

Detta förutsätter att din tomt inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov - taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Förslag på kontrollplan

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När din fastighet ligger inom detaljplanerat område ska underlaget för situationsplanen vara följande.

 • Nybyggnadskarta skala 1:500 vid all ny- och tillbyggnad där ny mark tas i anspråk. Gäller även nybyggnad av bygglovspliktiga altaner.
 • Utdrag ur primärkarta eller Lantmäteriets avstyckningskarta i skala 1:500 i ärenden som inte innebär att ny mark bebyggs, till exempel fasadändring.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

När din fastighet ligger utanför detaljplanerat område ska underlaget för situationsplanen vara följande.

 • Nybyggnadskarta skala 1:500 vid all nybyggnad av bostadshus.
 • Utdrag ur primärkarta eller Lantmäteriets avstyckningskarta i skala 1:500 vid tillbyggnad, komplementbyggnader och övriga kompletterande åtgärder.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • På situationsplanen ska framgå fastighetens gränser med angränsande gator och vägar, infart, samt närliggande bebyggelse
 • All befintlig och planerad bebyggelse ska finnas med. Skalenligt ritad och i sitt rätta läge
 • Samtliga ansökta åtgärder ska ritas in, skrafferas och måttsättas med huvudmått
 • Avstånd för ansökta åtgärder ska redovisas med avstånd till fastighetsgräns eller annan fast punkt (befintliga byggnader) så att dess läge fixeras
 • Avstånd till närliggande byggnad på fastigheten eller grannfastighet ska redovisas
Exempelbild på situationsplan.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Byggnadsdelar ska redovisas fackmässigt. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Samtliga fasader som berörs av åtgärden ska redovisas.
 • Alla fasadritningar ska ha väderstreck angivet.
 • Marklinjer ska finnas på samtliga fasader. Om markförändring görs så redovisas både befintliga och nya marklinjer till fastighetsgräns eller tills de möts.
 • Det ska tydligt framgå på fasadritningen vad ansökan avser. Tillbyggnaden/fasadändringen ska tydligt markeras och beskrivas.
Exempelbild på fasadritning.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.