Fler tillstånd kan krävas

Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Du kan ansöka om förhandsbesked om du:

 • Ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte ansöka om förhandsbesked om du:

 • Ska bygga en ny bostad inom detaljplanerat område. Du ser i detaljplanen vad du får bygga.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Allt du behöver veta om förhandsbesked:

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Beskrivning av projektet
 • Situationsplan på tomtkarta

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Strandskyddsdispens
 • Dispens för byggnation i naturreservat
 • Tillstånd för ingrepp i fornlämning
 • Bullerutredning
 • Geoteknisk undersökning

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Du kan beställa ett utdrag ur primärkartan av oss.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

Alternativt kan du nyttja ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • Nya byggnaden
 • Alla mått på byggnadens sidor
 • Avstånd från tomtgränser
 • Avloppslösning
 • Anslutning till allmän väg
Exempelbild på situationsplan.

Markering behövs för att byggnadsnämnden, handläggare och grannar ska kunna orientera sig på platsen och bilda sig en uppfattning om planerad byggnation.

Byggenheten kommer göra platsbesök inom tre veckor från att ansökan registrerats.

 • Markera infart samt vägdragning med exempelvis stolpar, färgade band eller annat som fungerar på platsen. Det viktiga är att det vid besök på platsen framgår var väg och infart ska dras.
 • Markera byggnadens eller byggnadernas ungefärliga placering med till exempel stolpar, stenar, band eller annat som fungerar på platsen. Till exempel en stolpe för varje hörn. Det viktiga är att det vid besök på platsen framgår var på tomten byggnaderna är tänkta att placeras.
 • Markera ungefärlig placering av brunn. Exempelvis med stolpe som med spritpenna är märkt brunn.
 • Markera ungefärlig placering för avlopp. Exempelvis med stolpe som med spritpenna är märkt avlopp.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.