Logotyp

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Kriterier

För att uppfylla kraven för Attefallshus behöver följande kriterier uppfyllas:

 • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans.
 • Byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter.
 • Byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • Kommunen har bestämt i detaljplan att Attefallshus ska omfattas av bygglov.
 • Byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö.
 • Byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid: cirka 2 till 4 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • Byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Godkännande från berörda grannar, som signerar alla handlingar, om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns
 • Konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport)
 • Redovisning av byggnadens genomsnittliga U-värde. Detta behöver du ange om byggnaden ska värmas upp till mer än 10 grader, det gäller till exempel för en gäststuga eller ett bostadshus
 • Redovisning av ventilation, när byggnaden är en bostad
 • Vill du attefallshuset ska vara kopplat till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp, behöver VA-enheten på Orust kommun kontaktas. Detta kan medföra en kostnad.
 • Uppgifter om certifierad kontrollansvarig.

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Ligger fastigheten inom en detaljplan så kan det vara krav på en nybyggnadskarta som underlag.

Kart och mättjänster

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område kan det räcka med ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • På situationsplanen ska framgå fastighetens gränser med angränsande gator och vägar, infart, samt närliggande bebyggelse
 • All befintlig och planerad bebyggelse ska finnas med. Skalenligt ritad och i sitt rätta läge
 • Samtliga ansökta åtgärder ska ritas in, skrafferas och måttsättas med huvudmått
 • Avstånd för ansökta åtgärder ska redovisas med avstånd till fastighetsgräns eller annan fast punkt (befintliga byggnader) så att dess läge fixeras
 • Avstånd till närliggande byggnad på fastigheten eller grannfastighet ska redovisas
Exempelbild på situationsplan.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Exempel - Enkel kontrollplan - Tillbyggnad och komplementbyggnader Pdf, 96.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Byggnadsdelar ska redovisas fackmässigt. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Samtliga fasader som berörs av åtgärden ska redovisas.
 • Alla fasadritningar ska ha väderstreck angivet.
 • Marklinjer ska finnas på samtliga fasader. Om markförändring görs så redovisas både befintliga och nya marklinjer till fastighetsgräns eller tills de möts.
 • Det ska tydligt framgå på fasadritningen vad ansökan avser. Tillbyggnaden/fasadändringen ska tydligt markeras och beskrivas.
Exempelbild på fasadritning.

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra. Den ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Väggar ska ha en tjocklek. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Rummens användningssätt ska finnas angivet och fast inredning och installationer ska redovisas.
 • I enbostadshus ska rummen vara möblerade för att vi sedan ska kunna bedöma om BBR:s krav om lämplighet och tillgänglighet kan komma att uppfyllas.
 • Sektionens dragning ska vara markerad på planritningen.
Exempelbild på planritning.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Takvinkel
 • Invändig rumshöjd
 • Färdig golvhöjd (FG-höjd)
 • Grundläggning
 • Marklinje
 • Huvudmått för byggnadshöjd och nockhöjd
Exempelbild på sektionsritning.

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, därför är det bra att ta hjälp av en byggkonsult, arkitekt eller annan fackman som har rätt kunskap och erfarenhet.

Om du placerar din Attefallsåtgärd mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver då få okej från alla som äger den fastigheten.

Alla berörda grannar behöver signera alla handlingar för att visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.

Ett U-värde visar hur byggnadens utformning och tekniska lösningar uppfyller energikraven enligt Boverkets byggregler. Det ställs krav på det för alla byggnader förutom till exempel växthus, ouppvärmda byggnader och bostadshus som förväntas användas mindre än 4 månader per år. U-värdesberäkningen är en projekteringshandling som du kan få av leverantören till ditt attefallshus. Du kan även ta hjälp av en annan sakkunnig för att räkna/ta fram den.