Marklov krävs

Markarbeten

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markarbeten som kan försämra markens genomsläpplighet.

Du behöver marklov om

 • Du ska schakta eller fylla på så att markens höjd ändras avsevärt från ursprunglig marknivå inom detaljplanelagt område.
 • Du kan också behöva marklov för trädfällning eller trädplantering om detaljplanen kräver det.

Du behöver inte marklov om

 • Du ändrar marknivån till föreskrivna höjder i en detaljplan
 • Din fastighet är utanför detaljplanelagt område
 • Minskad marklovsplikt gäller i en detaljplan. Det innebär att vissa ändringar av marken får utföras utan lov.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektioner och elevationer

Du kan behöva andra tillstånd:

 • För sprängning behöver du oftast söka tillstånd. Tillstånd för sprängning görs hos Polismyndigheten.
 • Du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildsskydd eller på annat sätt är skyddad natur.

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Du kan beställa ett utdrag ur primärkartan av oss.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

Alternativt kan du nyttja ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån. Den kan utföras i skala 1:200 eller 1:400. På en markplaneringsritning ska följande redovisas:

 • Infart och parkering
 • Gångväg till entré och på tomten
 • Murar och slänter. På mur anges krönhöjd och muren redovisas separat i en detaljritning med både fasad och sektion, material och konstruktion.
 • Vid lutande tomter används plushöjder i markplaneringsritningen för att redovisa höjdskillnader och lutning ska anges på gångvägar.

En marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning, samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den kommer se ut efter åtgärden kan du behöva redovisa flera sektioner. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.