Bygglov kan krävas

Parkeringsplats

Du kan behöva bygglov för att göra en eller flera nya parkeringsplatser.

Du behöver inte bygglov om

 • Du vill göra parkeringsplatser vid ett en- eller tvåbostadshus, om parkeringsplatserna är avsedda för bostadens egna behov.

Du behöver bygglov om

 • Du vill anlägga parkeringsplatser utomhus.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektioner och elevationer
 • Kontrollplan

Du kan behöva andra tillstånd:

 • Marksektioner (om du ska ändra marknivåer i samband med parkeringsplatserna).

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Ligger fastigheten inom en detaljplan så kan det vara krav på en nybyggnadskarta som underlag.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område kan det räcka med ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån. Den kan utföras i skala 1:200 eller 1:400. På en markplaneringsritning ska följande redovisas:

 • Infart och parkering
 • Gångväg till entré och på tomten
 • Murar och slänter. På mur anges krönhöjd och muren redovisas separat i en detaljritning med både fasad och sektion, material och konstruktion.
 • Vid lutande tomter används plushöjder i markplaneringsritningen för att redovisa höjdskillnader och lutning ska anges på gångvägar.

En marksektionsritning visar befintliga och planerade marknivåer sedda i genomskärning, samt avstånd till fastighetsgräns. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den kommer se ut efter åtgärden kan du behöva redovisa flera sektioner. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Hur marken planeras med markhöjder, uppfyllnader, slänter, murar och schaktningar.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.