Bygglov kan krävas

Plank

Om du vill sätta upp ett nytt plank kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd och storlek ditt plank har, vart den placeras och vilken genomsiktlighet det har.

Du behöver inte bygglov om du vill:

 • Sätta upp ett lägre staket, stängsel, eller spaljé.
 • Anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och minst 4,5 meter från tomtgräns. Planket får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Samt att planket inte hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns, om inte de grannar som berörs medger detta.

Du behöver alltid bygglov om du vill:

 • Göra ett nytt, eller större ändring på ett högre plank. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • Förslag på kontrollplan
 • Byggnadsritningar, som fasad- och sektionsritningar

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Ligger fastigheten inom en detaljplan så kan det vara krav på en nybyggnadskarta som underlag.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område kan det räcka med ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • Plankets placering
 • Samtliga mått på planket, längd, bredd och höjd
 • Avstånd från tomtgränser. Linjen som visar avståndet ska vara en rät vinkel, dvs. 90 grader från tomtgränsen

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Exempel - Enkel kontrollplan - Mur och plank Pdf, 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasadritningens syfte är att visa plankets utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Plankets utformning
 • Plankets material och kulör
 • Plankets mått
 • Från vilket väderstreck varje fasad på planket kan ses

En sektionsritning visar en genomskärning av planket. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Plankets uppbyggnad
 • Plankets höjd