Bygglov kan krävas

Rivning

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva ansöka om rivningslov.

Du behöver inte rivningslov om du vill

 • Riva enkla byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov eller anmälan.
 • Riva en byggnad eller delar av byggnader utanför detaljplan. Du behöver då göra en rivningsanmälan om det du ska riva inte är en komplementbyggnad.

Du behöver alltid rivningslov om du vill

 • Riva en bygglovspliktig byggnad inom detaljplanelagt område.
 • Riva en del av en bygglovspliktig byggnad inom detaljplanelagt område.
 • Flytta en bygglovspliktig byggnad från en plats till en annan. För detta krävs även bygglov.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • Äldre ritningar på byggnaden som ska rivas
 • Beskrivning av projektet
 • Förslag på kontrollplan
 • Rivningsplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Om du ska riva en del av en byggnad behöver du byggnadsritningar som visar förslaget före och efter rivning.

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Ligger fastigheten inom en detaljplan så kan det vara krav på en nybyggnadskarta som underlag.

Kart och mättjänster

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område kan det räcka med ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • Markera byggnaden som ska rivas.
Exempelbild på situationsplan.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Exempel - Enkel kontrollplan - rivning Pdf, 84.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan kontakta oss för att få sökt efter äldre bygghandlingar i arkivet.

En rivningsplan utgår från att du gör en inventering av förväntade avfallsmängder, avfallstyper och hur du ska ta hand om dem.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.