Bygglov kan krävas

Skylt

Du kan behöva bygglov om du vill sätta upp någon typ av skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Du kan sätta upp en skylt genom att montera den på en byggnad eller en annan anläggning, eller sätta den på en stolpe på marken. En flagga med reklambudskap räknas också som en skylt.

Du behöver bygglov om du vill

 • Sätta upp eller ändra en skylt på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse.

Du behöver oftast inte bygglov om du vill sätta upp

 • En skylt som är högst 1,0 kvadratmeter.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang. Skylten får då sitta uppe under högst fyra veckor.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige Europaparlamentet eller Sametinget. Gäller även folkomröstning.
 • Orienteringstavlor som är max 2,0 kvadratmeter.
 • Ett vägmärke för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, men det är endast väghållaren som får sätta upp vägmärken.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Ett sjövägmärke eller säkerhetsanordning för sjöfart enligt sjötrafikförordningen.
 • En skylt utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • En fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
 • En detaljritning av skylten i skala 1:100
 • Förslag på kontrollplan

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Du kan beställa ett utdrag ur primärkartan av oss.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

Alternativt kan du nyttja ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • Skyltens placering
 • Avstånd från tomtgräns eller hushörn. Linjen som visar avståndet ska vara en rät vinkel från tomtgränsen eller ett hushörn.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Ett fotomontage som illustrerar hur skylten eller skyltarna kommer att se ut på byggnaden i dagsljus. Om skylten eller skyltarna ska belysas invändigt och/eller utvändigt ska du även illustrera hur skylten eller skyltarna kommer att se ut i mörker. Ritningen ska vara i skala 1:100 och skalenligt ange:

 • Skyltens placering
 • Skyltens storlek

En ritning som visar alla sidor av skylten eller skyltarna i detalj. Ritningen ska vara i skala 1:100 eller annan lämplig skala. Ritningen ska beskriva:

 • Material
 • Kulör enligt NCS färgsystem.
 • Belysning
 • Hur mycket skylten sticker ut från väggen
 • Infästningar

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.