Bygglov kan krävas

Solceller

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplan.

Du behöver inte bygglov om:

 • Din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.
 • Du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form.
 • Du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken.

Detta förutsätter att din tomt inte befinner sig i en värdefull kulturmiljö och om åtgärden inte strider mot detaljplanen.

Du behöver alltid bygglov:

 • Om åtgärden strider mot gällande detaljplan. Till exempel om detaljplanen säger att taket ska bestå av röda tegelpannor.
 • Din tomt befinner sin inom värdefull kulturmiljö och detaljplan.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Situationsplan
 • Förslag på kontrollplan
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Tillverkarens specifikation av solcellerna / solfångaren

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Takplansritning
 • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Ligger fastigheten inom en detaljplan så kan det vara krav på en nybyggnadskarta som underlag.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område kan det räcka med ett utdrag ur Lantmäteriets karttjänst.

Min karta, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • Markera ut den/de byggnadsdelar som berörs

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Byggnadsdelar ska redovisas fackmässigt. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Samtliga fasader som berörs av åtgärden ska redovisas.
 • Alla fasadritningar ska ha väderstreck angivet.
 • Tydlig markering var solenergianläggningen placeras.