Bygglov kan krävas

Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad till något annat helt eller delvis, kan du behöva bygglov. Det gäller även om du vill göra en väsentlig ändring av byggnadens inredning för ett annat ändamål.

Du behöver inte bygglov för exemplen nedan.

Däremot kan en bygganmälan krävas.

 • En del av din bostad ska ändras till kontor för egen verksamhet.
 • En del av din bostad, exempelvis en källare eller ett vindsutrymme, inreds till boyta.
 • Ett fritidshus ska ändras till permanentboende.
 • Det du vill göra är en mindre ändring från den befintliga användningen, eller det som du senast har fått bygglov för.

Du behöver alltid bygglov för till exempel:

 • Om en bostad ska ändras till butik, verkstad eller annan verksamhet.
 • Om en verksamhet ska ändras till bostad.
 • Om ett kontor ska ändras till restaurang.
 • Om en bostad ska ändras till lokal.
 • Om en lokal ska ändras till förskola, kontor eller bostad.
 • Om ett kontor ska ändras till vandrarhem eller hotell.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • beskrivning av projektet
 • Situationsplan
 • Byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Utlåtande från en certifierad sakkunnig om tillgänglighet
 • Utlåtande från en sakkunnig om brandskydd

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Beroende på vart någonstans din fastighet är belägen är det olika krav på vilken karta som behövs som underlag.

Du behöver en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen. Detta kan du beställa hos oss.

Kart och mättjänster Öppnas i nytt fönster.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån, oftast i skalan 1:500. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan. På en situationsplan ska följande redovisas:

 • På situationsplanen ska framgå fastighetens gränser med angränsande gator och vägar, infart, samt närliggande bebyggelse
 • All befintlig och planerad bebyggelse ska finnas med. Skalenligt ritad och i sitt rätta läge
 • Samtliga ansökta åtgärder ska ritas in, skrafferas och måttsättas med huvudmått
 • Avstånd till närliggande byggnad på fastigheten eller grannfastighet ska redovisas
Exempelbild på situationsplan.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Fasadritningens syfte är att visa byggnadens utseende. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Byggnadsdelar ska redovisas fackmässigt. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Samtliga fasader som berörs av åtgärden ska redovisas.
 • Alla fasadritningar ska ha väderstreck angivet.
 • Marklinjer ska finnas på samtliga fasader. Om markförändring görs så redovisas både befintliga och nya marklinjer till fastighetsgräns eller tills de möts.
 • Det ska tydligt framgå på fasadritningen vad ansökan avser. Tillbyggnaden/fasadändringen ska tydligt markeras och beskrivas.


Exempelbild på fasadritning.

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra. Den ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Väggar ska ha en tjocklek. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Rummens användningssätt ska finnas angivet och fast inredning och installationer ska redovisas.
 • I enbostadshus ska rummen vara möblerade för att vi sedan ska kunna bedöma om BBR:s krav om lämplighet och tillgänglighet kan komma att uppfyllas.
 • Sektionens dragning ska vara markerad på planritningen.
Exempelbild på planritning.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Takvinkel
 • Invändig rumshöjd
 • Färdig golvhöjd (FG-höjd)
 • Grundläggning
 • Marklinje
 • Huvudmått för byggnadshöjd och nockhöjd
Exempelbild på sektionsritning.

Markplaneringsritning är en ritning som visar befintliga och planerade markåtgärder sedda ovanifrån. Den kan utföras i skala 1:200 eller 1:400. På en markplaneringsritning ska följande redovisas:

 • Infart och parkering
 • Gångväg till entré och på tomten
 • Murar och slänter. På mur anges krönhöjd och muren redovisas separat i en detaljritning med både fasad och sektion, material och konstruktion.
 • Vid lutande tomter används plushöjder i markplaneringsritningen för att redovisa höjdskillnader och lutning ska anges på gångvägar.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.