Grannars och sakägares möjlighet att påverka

Som granne och sakägare kan du i vissa fall ha rätt att lämna synpunkter när någon söker bygglov.

Grannehörande

Det är Plan- och bygglagen som styr när grannar och sakägare ska få ta del av informationen.
Exempel på ärenden när grannar har rätt att yttra sig:

  • När förslaget avvikelser från detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • I vissa fall vid nybyggnad och tillbyggnad utanför detaljplan.
  • När byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Du kan ge oss värdefull information om omständigheter på platsen som vi inte kan utläsa av de uppgifter som sökande har skickat in. Det kan till exempel vara om det finns ledningar, servitut, avtal eller annat som kan påverkas av den ansökta åtgärden.

Du har också möjlighet att beskriva hur du upplever att den ansökta åtgärden påverkar din fastighet.

Du kan även få yttra dig om du är med i en samfällighet eller vägförening som berörs av ärendet. I de fall det finns en styrelse går bara grannhörandet till ordföranden.

Berörs många grannar och sakägare publicerar byggnadsnämnden även en kungörelse om avvikelsen i Bohusläningen och ST-tidningen. Kungörelsen anslås även på Orust kommuns anslagstavla, på webbplatsen orust.se.

Hur får du del av ett grannehörande

När du som granne och sakägare är berörd av ärendet enligt Plan- och bygglagen så kommer byggnadsnämnden skicka hem ett brev till dig via posten med information och ritningar, yttrandeblankett samt ett svarskuvert.

Det går bra att mejla in yttrandet.

Grannehörandet går att mejla in till kommun@orust.se Glöm inte att skriva med:

  • Ärendenumret
  • Fastighetsbeteckningen på det sökta ärendet
  • Ert förnamn och efternamn

Så vi vet vilket ärende ni yttrar er om.

Svarstid

Du får i normala fall två veckor på dig att lämna synpunkter. Sista svarsdatum står på yttrandeblanketten.

När svarstiden för grannhörandet gått ut gör byggnadsnämnden en samlad bedömning av de synpunkter som inkommit.

Prata med dina grannar

Du som byggherre kan själv informera dina grannar om tilltänkta projekt och föra en dialog redan i planeringsstadiet, oavsett om det du tänkt göra kräver bygglov och startbesked eller inte.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.