Logotyp

Svartbygge, olovligt byggande

Om du utan lov eller startbesked gör något som behöver bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal.

Du är som fastighetsägare och byggherre ansvarig för att det som byggs på din fastighet följer bygglagstiftningen och att de lov och startbesked som krävs finns före du börjar bygga. Du är även skyldig att hålla tomten i ett vårdat skick och underhålla byggnader.

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att gripa in så snart det finns en misstanke om att du brutit mot bestämmelserna i Plan- och bygglagen eller Miljöbalken.

Nämnden kan stoppa en pågående bygge om det finns misstanke om att arbetet strider mot reglerna. Nämnden har rätt till tillträde till tomten och byggnaden under byggtiden. Vi arbetar med tillsynen enligt en politiskt antagen tillsynsplan med en prioritetsordning för tillsynen.

Ansöka om bygglov i efterhand

  • Om det du byggt utan lov kan ges bygglov i efterhand ska detta enligt lag göras.
  • Om bygglov inte kan ges i efterhand kan Miljö- och byggnadsnämnden kräva rättelse. Då måste du riva det som byggts olovligt.

Sanktionsavgift

Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att ta ut en avgift för olovliga byggen och markändringar. Hur mycket du får betala är lagstadgat och finns i Plan- och byggförordningen (PBF).

Fråga först

Är du osäker, kontakta oss så kan du få ett skriftligt besked om det du vill bygga är bygglovspliktigt eller inte.

Du har även möjlighet att begära ut ett beslut av Miljö- och byggnadsnämnden där nämnden bedömer om det finns någon byggnation på fastigheten som bryter mot lagen. Till exempel inför en försäljning eller köp av en fastighet.