Energi- och klimatstrategi

Syftet med energi- och klimatstrategin är att sammanfatta vår syn på energi- och klimatfrågorna samt vad vi planerar för att det övergripande målet om energi- och klimatneutralitet ska kunna uppnås.

Strategin omfattar hela kommunen som geografiskt område.

Energi- och klimatstrategi gäller för åren 2017‑2030. Med tydliga mål och uppföljning av aktiviteter blir det lättare att analysera och följa stegen mot målet att vi ska bli energi- och klimatneutrala.

Klimatförändringar

Det krävs åtgärder både för att minska effekterna av ett förändrat klimat och minskning av klimatpåverkan för att vi ska behålla och stärka vår attraktionskraft. Övergripande handlar det om att vi tillsammans med andra tar ett gemensamt globalt ansvar för vårt jordklot.

Klimatförändringen ger oss flera stora utmaningar

  • Översvämning, centrala delar i flera kustsamhällen riskerar att bli översvämmade, bland andra Henån.
  • Infrastruktur, vägar samt infrastruktur för vatten och avlopp riskerar att sluta fungera.

Mål och strategier

Strategins fokus är att minska utsläppen av koldioxid inom områdena energi och transporter. Fram till 2030 ska utsläppen från energi minska med 62 procent och från transporter med 70 procent.

Fokusområden

För att nå etappmålen har vi satt upp ett antal strategier för våra fokusområden.

Energi

  • Andel fossilfri energiproduktion ska öka
  • Andel fossilfria uppvärmningssystem ska öka
  • Energieffektiviseringen ska öka
  • Energiförbrukningen ska minska

Transporter

  • Andel fossilfria fordon på land ska öka
  • Andel fossilfria fordon till havs ska öka
  • Antal kollektiva resor ska öka
  • Antal transporter ska minska

En förutsättning för strategiernas framgång är att vi är aktiva med information, kommunikation och medborgardialog om var och en av dessa.

Styrande dokument

Strategin är ett verktyg för att samordna olika aktörers insatser samt verka för en miljömässigt bra och säker energisituation i kommunen. Den är ett styrande dokument som är underlag för övergripande strategier och beslut, budget samt nämndernas och utskottens verksamhetsplanering.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.