Logotyp

Naturvård och biologisk mångfald

Vår natur är värd att skydda och bevara för att människor, djur, växter och svampar ska må bra och hitta utrymme. Naturvård handlar ibland om att skydda och bevara, men också om att bruka och skörda på ett sätt som skapar en rik natur med hög mångfald på flera nivåer. Det kan handla om att gynna ett stort antal arter, men också antal individer av en art eller att skapa variation i landskapet.

Rikt blommande mark vid klipphällar och stran med mindre sjöbod

Området Småholmarna väster om Henån har en rik flora med en del sällsynta växter.

Naturen och landskapet på Orust är tydligt påverkad av närheten till havet. I stort sett hela ön har ett ursprung som havsbotten. Det handlar om klimat och salta vindar, men minst lika mycket om kultur. Betesdjur, småskaligt jordbruk, vattenkraft och närheten till havet har präglat landskapet.

Miljöproblemen som påverkar Orust är komplexa och svåra att separera från varandra. Det handlar exempelvis om förlust av ålgräs som ett resultat av övergödning, som i sin tur är ett resultat av utdikat landskap och kraftigt fiske i havet. Klimatförändringar, exploatering av grunda havsvikar, marint skräp, spökfiske och ökande båttrafik är andra faktorer som påverkar naturen negativt.

Vi omges av mycket vatten och strandskyddet gör att områden vid havet är tillgängliga. Det finns flera naturreservat och andra skyddade områden på och runt Orust som är värda att bevara och besöka.

I kommunen finns vattenskyddsområden som skyddar våra vattentäkter så att dricksvattnet håller god kvalitet och inte blir förorenat.

Projekt

Vi samordnar och deltar i ett antal miljö- och naturvårdsprojekt. Kommunen arbetar med att söka olika stöd från staten och EU för att kunna bedriva ett ambitiöst miljöarbete på flera fronter som tar sikte på de nationella och internationella miljömål som satts upp.

8+fjordar

8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla och Kungälv.

Vi får kunskap om områdets ekologi och hur det används i friluftsliv, fiske och samhällsplanering.

Kunskaperna ska leda till åtgärder som:

  • förbättrar miljön i fjordarna
  • ökar möjligheterna till friluftsliv
  • utvecklar den maritima näringen.

Åtgärderna ska ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Vatten Värt att Värna (LOVA)

Inom 8+fjordar pågår sedan 2019 projektet Vatten Värt att Värna. Projektledarna är stationerade i Stenungsund och Orust men hjälper till i alla fem kommunerna med att söka pengar till olika vattenmiljöprojekt som ska minska belastningen på havsmiljön och samtidigt förbättra den biologiska mångfalden i sötvatten som våtmarker och vattendrag.

Ren kust

Ren kust är ett samarbetsprojekt för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Det är kustkommunerna och Västra Götalandsregionen som samarbetar med andra myndigheter för att gemensamt lösa problemen med marint skräp.

LEVA Orust (LOVA)

LEVA står för Lokalt Engagemang för Vatten och startade som ett nationellt pilotprojekt hos Havs- och Vattenmyndigheten för att öka tempot i arbetet med fysiska åtgärder mot övergödning. Orust kommun har varit med sedan starten 2019 och har fram till 2023 erhållit 14 miljoner kronor till olika vattenmiljöprojekt. Projektet kommer att pågå till slutet av 2024. Läs mer om LEVA via länken nedan.

Pollinera mera (LONA)

Vi har fått stöd för att göra insatser för att gynnar vilda pollinerare. Vi ska till exempel slå ett område på Äng i Henån, sprida av information om hur alla kan hjälpa till att gynna pollinerare och bygga insektshotell. Projektet ska pågå under 2022-2025.

Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet (LONA)

I sjön Grindsbyvattnet finns den invasiva växten sjögull och vi arbetar sedan 2020 med att bekämpa växten. Läs mer om projektet via länken nedan.

Strandpaddor på Käringön (LONA)

På Käringön fanns förr en stor population av strandpadda (även känd som stinkpadda) men den har minskat kraftigt och vid senaste inventeringen fanns endast en handfull individer kvar på ön. Men åtgärder har nu gjort för att förbättra strandpaddornas situation. Läs mer om projektet via länken nedan.