Naturvård

Naturvårdsprogrammet syftar till att behandla värdena i Orust natur och landskap i ett brett perspektiv. Programmet ska också inkludera värden för biologisk mångfald, för landskapsupplevelse, friluftsliv och förståelse av de historiska sammanhang som naturen alltid är en spegling av.

Tre svartvita kor går i en hage.

Natura 2000 är ett nätverk som skapats inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Bevarandeplaner är en beskrivning av Natura 2000-områden och de naturtyper och arter som är viktiga att bevara.

Värdefulla naturtyper och arter

I Naturvårdsprogrammet har vi pekat ut ett antal naturtyper och djur- och växtarter som är typiska för trakten samtidigt och är hotade genom att de trängs tillbaka av samhällsutvecklingen.

Naturtyper

 • Undervattensängar med ålgräs
 • Musselbankar på sedimentbotten
 • Kustnära betesmosaiker med klipphedar, ljunghedar, torrängar och busksnår
 • Havsstrandängar (sältor)
 • Vegetation på skalgrusbankar
 • Randlövskogar
 • Kustnära insjöar

28 arter av växter och djur som är viktiga att skydda

Ansvarsarter kallas sådana växter och djur vars utbredningsområde främst ligger i en viss region.

De 28 utvalda ansvarsarterna för Orust är djur och växter som är viktiga att skydda därför att de visar på egenskaper i miljön som är viktiga för en mängd andra arter. För vissa av ansvarsarterna finns huvuddelen av det svenska beståndet på Orust och för andra är bestånden i kommunen yttersta gräns för artens utbredning.

 • Havsöring
 • Labb
 • Silltrut
 • Havsörn
 • Pilgrimsfalk
 • Berguv
 • Gulärla (sydlig)
 • Kärrsnäppa (sydlig)
 • Höksångare
 • Törnskata
 • Hämpling
 • Mindre hackspett
 • Smådopping
 • Stinkpadda
 • Hasselsnok
 • Tobisgrissla
 • Saltmålla
 • Västkustros
 • Orustbjörnbär
 • Rosenbjörnbär
 • Krypfloka
 • Kustgentiana
 • Bohusmarrisp
 • Uddnate
 • Safsa
 • Pukvete
 • Smal käringtand
 • Apollofjäril

Fågel- och habitatdirektivet

Natura 2000-områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och habitatdirektivet. Där listas 170 livsmiljöer och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla.

Medlemsstaterna har, med start år 1993, valt ut områden med utgångspunkt från listorna. Varje land ansvarar för skötseln av områdena och att de listade arterna och livsmiljöerna bevaras.

Om mänsklig verksamhet, till exempel jordbruk, är tillåten inom dessa områden måste den utföras i överensstämmelse med målsättningen att bevara arterna och livsmiljöerna.

Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas.

Vem gör vad?

I Sverige samordnar Naturvårdsverket arbetet med Natura 2000 medan varje länsstyrelse svarar för skötsel, skydd och tillsyn av områdena. Tillsyn vid skogliga åtgärder svarar skogsvårdsstyrelserna för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Generalläkaren för åtgärder som berör försvaret.

Fridlysta arter

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa vilka arter som är fridlysta i regionen.