Invasiva arter

Invasiva arter hör naturligt inte hemma i Sveriges ekosystem. Gemensamt för dem är att de ofta saknar naturliga fiender, är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. Det är viktigt att du känner igen och försöker ta bort dem.

Bild på naturmiljö med invasiva växtarter

Invasiva främmande arter anses utgöra ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald. De kan också ha stora negativa effekter för jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.

Vackra men problematiska

Många av de invasiva växterna är vackra och har varit välkomna inslag i våra trädgårdar. Problemet är att när de väl har etablerat sig så är de mycket svåra att bli av med. För en del arter kan minsta rotdel som lämnas kvar ge upphov till nya plantor. På olika sätt kan de sprida sig till omgivande natur.

Det är viktigt att du känner igen de invasiva växterna och försöker ta bort dem för att hindra vidare spridning

EU-listade arter och lagstiftning

EU upprättade 2016 en lista över invasiva främmande arter som är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen och hålla levande. Listan har kompletterats med svensk lagstiftning. En speciell nationell svartlista kommer.

Det är Länsstyrelsen och vi som ska ansvara för att dessa arter bekämpas.

Rapportera invasiva arter

De EU-listade arterna bör rapporteras till Artdatabanken, du behöver ingen inloggning.

Övriga arter kan du rapportera på Artportalen, du behöver inloggning.

Det finns även en app, Invasiva arter, för både Android och iPhone.

Lista över invasiva växter i Orust kommun

Vi har sammanställt en lista över de invasiva växter som är aktuella i vår kommun, samt länkar till hur du kan ta hand om dem.

EU-listade växtarter

Bild på den invasiva arten Jättebalsamin

Jättebalsamin. På många håll har den spritt sig från trädgårdar långt ut i naturen. Ofta följer den bäckar och diken långa sträckor.

Bild på den invasiva arten Jätteloka

Jätteloka. Lyckligtvis finns det bara några få växtplatser för denna ståtliga, men mycket problematiska växt i kommunen.

Bild på den invasiva arten Gul skunkkalla

Gul skunkkalla. 2018 uppmärksammades den första förekomsten av denna våtmarksart i vår kommun. Eftersom den finns i angränsande kommuner är det sannolikt att den kan dyka upp på fler ställen .Det är viktigt att den omedelbart avlägsnas.

Bild på den invasiva arten Parkslide

Parkslide. Denna art har ofta planterats i trädgårdar. Snart har ägarna sett hur den breder ut sig och är mycket svår att få bort. Minsta lilla rotbit som blir kvar eller hamnar i naturen blir snabbt till nya bestånd.På några ställen växer arten jätteslide, en släktning till parkslide, som är lika problematisk.

Bild på den invasiva arten Sjögull

SjögulI. I Grindsbyvattnet etablerade sig denna vackra vattenväxt på 1990-talet. Därefter har den fått stor utbredning i sjön. Det är mycket angeläget att den inte tillåts etablera sig i fler sjöar.

Bild på den invasiva arten Vattenpest

Vattenpest. I Rödsvatten har invaderats av vattenpesten, där den hotar skyddsvärda arter och övrig biologisk mångfald .På vissa håll i landet är det en liknande art, smal vattenpest, som är problemet.

Bild på den invasiva arten Vresros

Vresros. Denna vackra ros är vanlig i trädgårdar och i offentlig miljö. Du har säkert också sett den på havsstränder. Problemet är att den lätt sprider sig och tränger undan annan vegetation.

Bild på den invasiva arten Blosterlupin

Blomsterlupin. Blomsterlupinen är en annan älskad trädgårdsväxt. De finns dock stor anledning att hålla efter den och hindra att den sprider sig ut i markerna. Där konkurrerar den ut andra växter och göder marken med kväve.

Bild på den invasiva arten höstgullris

Kanadensiskt gullris och höstgullris. Dessa arter har på många ställen rymt från trädgårdar ut i naturen. Där etablerar de bestånd som kan bli mycket stora och svårutrotade.

Lokala naturvårdssatsningens logga

Projektet invasiva arter har finansierat med statligt bidrag via LONA, Lokala naturvårdsprojekt.