Grindsbyvattnet

Vi genomför riktade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i området. Det handlar i första hand om att minska utsläpp från alla typer av utsläppskällor. Det handlar även om stärka miljöns förmåga att ta hand om tillförda näringsämnen.

Länsstyrelsen har bedömt att vattenkvaliteten i Grindsbyvattnet är bristfällig. Efter omfattande algblomningar sommaren 2004 genomfördes provtagningar mellan år 2005-2007 som visade att sjön lider av kraftig övergödning. Provtagningarna visade även att de djupaste områdena i sjön saknar syre.

Högprioriterad vattenvård

Grindsbyvattnet har varit högprioriterat sedan vi gjorde de omfattande undersökningarna om tillståndet i sjön. Målet är nu att uppnå god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus senast 2021.

Vi har fått en allt tydligare bild av både spridning och påverkan från utsläppskällor och sjösystemets sårbarhet. Enligt gällande miljökvalitetsnormer ska alla Sveriges ytvattendrag ha en god ekologisk status senast 2027 och tillståndet ska inte försämras.

Åtgärdsprogram i flera steg

Vi genomför flera riktade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Grindsbyvattnet.

Pågående projekt

  • Projektet VILA tillsammans med engagerade lantbruk med inriktning mot dialog och samförstånd mellan tillsynsmyndigheter och lantbrukare i målsättningar och möjligheter för miljövårdsarbetet.
  • Projekt för anläggning av våtmarker för att bättre ta hand om kvävetillförsel från omgivande mark tillsammans med engagerade lantbrukare. Det har mynnat ut i ett nytt projekt där det planeras för att anlägga våtmarker på lämpliga platser.
  • Enskilda avlopp med krav på åtgärder för avloppsanläggningar som har otillräcklig rening enligt dagens miljö- och hälsoskyddskrav.

Nya projekt

2019 genomfördes projektet, som handlade om att hitta bästa möjliga teknik för att forsla bort fosforrikt bottenslam från sjöbotten.

Många nationella miljömål berör havs- och insjövattenmiljöer. Just nu prioriteras särskilt problem med övergödning av vattendrag. Statliga Havs- och vattenmyndigheten HaV betalar ut ekonomiska bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. För att beviljas bidrag ska åtgärderna bidra till att förbättra vattenmiljön i riktning mot de nationellt antagna miljömålen.

Bakgrund

Sedan 90-talet har vi känt till situationen med den sårbara vattenmiljön i sjösystemet Grindsbyvattnet, Assmunderödvattnet och Havsstensfjorden. Omgivningarna med en jordbruksbygd och en tätnande fritidshusbebyggelse har gradvis orsakat en ökad tillförsel av näringsämnen till sjösystemet. Idag är vattenmiljön starkt överbelastad med näringsämnen och konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. Omfattande algblomningar sommartid av giftbildande alger liksom syrebrist har observerats i Grindsbyvattnet.

Sommaren 2004 var algblomningen i Grindsbyvattnet särskilt utbredd. Provtagning gjordes som visade på höga halter toxiska ämnen från giftiga blågrönalger i vattnet. Allmänheten avråddes då från all form av närkontakt med vattnet.

Under åren 2005-2007 kartlades vattenkvaliteten i Grindsbyvattnet i en flerårsstudie med omfattande provtagning. Syftet var att identifiera hur näringsrik sjön var och att fastställa orsakerna till de förhöjda värdena av näringsämnen. I ett vidare samarbete med Länsstyrelsen 2007 gjordes fördjupade studier med inriktning särskilt mot enskilda avloppsanläggningar.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.