Stigfjorden

Fjordarna Stigfjorden och Kalvöfjorden mellan Orust och Tjörn är ett känsligt havsområde som lätt drabbas av övergödning.

Området har valts ut i ett regionalt pilotprojekt för att utveckla åtgärder mot övergödning i havsområden.

Inom avrinningsområdet till Stigfjorden och Kalvöfjorden finns 3100 fastigheter med någon typ av avloppsanläggning.

Det handlar om 1200 fastigheter i Tjörns kommun och 1900 fastigheter i Orust kommun. De flesta fastigheterna har enskilda avlopp och några få är anslutna till större avloppsreningsverk eller kommunala reningsverk.

Avloppsinventering

År 2010 gjordes en avloppsinventering i avrinningsområdet till Stigfjorden och Kalvöfjorden. Inventeringen visade att mer än 700 fastigheter med vattentoalett inte renar sitt avloppsvatten tillräckligt.

Orsaken visade sig vara åldern. Avloppsanläggningarna var gamla och i vissa fall omoderna. Dessa avlopp anlades på 80- eller 70-talet eller tidigare. För att gå mot en hållbar utveckling vill kommunerna gemensamt verka för att dessa avlopp på bästa sätt åtgärdas.

Avloppsanläggningar har begränsad livslängd

Luktar ditt avlopp illa ibland?

En avloppsanläggning har en begränsad livslängd på omkring 15-20 år. Utgående avloppsvatten innehåller därefter höga halter av näringsämnen, kväve och fosfor och bakterier. Näringsämnena kan göda närliggande vattendrag och slutligen fjordarna. Bakterieläckage kan ge upphov till hälsoproblem genom att förorena dricksvattentäkter.

Ditt avlopp har stor betydelse

Om samtliga 700 avlopp åtgärdas till att uppfylla dagens miljölagstiftning och rustas upp till modern reningsteknik, skulle fosforläckaget kunna minskas med ett ton och kväveläckaget med tre till fem ton.

Övergödningen ska minska i Stigfjorden

Projektets målsättning är att i första hand kartlägga samtliga punktutsläpp inom avrinningsområdet. Utifrån inventeringen tas ett åtgärdsprogram fram som utgör underlag och handlingsprogram för de kommunala framtida tillsyns- och informationsinsatserna. Tillsammans med Länsstyrelsen ordnar kommunerna Orust och Tjörn i ett gemensamt åtagande informationsmöten som riktar sig fastighetsägare med enskilda avlopp och till jordbruksföretag. Projektet innebär också platsbesök, telefonkontakter och enkätundersökningar.

Resultatet hittills presenteras i ett Åtgärdsprogram och i informationsmaterial som tagits fram under 2010-2011 i samband med projektet.

Naturen i Stigfjordsområdet

Vattnet mellan Tjörn, Lyr och Mjörn som består av Stigfjorden, Hästeskärsfjorden och Kalvöfjorden, är som ett eget litet innanhav. Det står i förbindelse med havet enbart med trånga, men segelbara, sund i öster och väster.

Här finns ett av Västra Götalands största och mest produktiva grundområden, med sammanhängande ålgräsängar samt stora, äldre musselbankar, som bildar sammanhängande rev på bottnarna. Fjorden är särskilt känslig för effekter av övergödning på grund av att vattenutbytet är begränsat.

Här finns ett landskap där land möter hav och hav möter land. Ett landskap som formas av människan och hennes djur och av alla växter och fåglar som gynnas av betande marker. Strandängarna och de högproduktiva grundbottnarna är mycket viktiga för områdets rika fågelliv av migrerande vadar- och kustfåglar.

Natura 2000 och Ramsarkonvektionen

Stigfjordområdet är utpekat som Natura 2000-område och omfattas även av Ramsarkonventionen. Natura 2000 är ett begrepp inom EU för att långsiktigt skydda och bevara särskilt skyddsvärda eller utsatta naturtyper och arter. Det främsta syftet i Stigfjorden är att bevara ett marint, stort, sammanhängande grundområde. Ramsarkonventionen ska verka för att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda vegetationsrika områden och lära ut hur vi kan hushålla med resurser från de skyddsvärda områdena.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.