Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla kommunen när det gäller bebyggelse, vägar, naturområden, med mera.

Vita stora trähus med snickarglädje ligger utmed engata.

Syftet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

Samhällsplaneringen hanteras av sektor samhällsutveckling, i nära samarbete med utvecklingsenheten och övriga verksamheter inom kommunen.

Planarbete

Vi arbetar huvudsakligen med

  • översiktsplan (ÖP)
  • fördjupade översiktsplaner (FÖP)
  • detaljplaner
  • bostadsförsörjningsprogram

Planerna reglerar hur mark- och vattenområden ska användas eller bevaras.

En demokratisk process

Planeringen är en demokratisk process där grannar, myndigheter och organisationer har en lagstadgad rätt att bli informerade och att lämna synpunkter.

Den kommunala planeringen regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.