Skredsäkring av åslänter i Henåns tätort

Slänterna längs vattendraget i centrala Henån är utsatta för pågående erosion och har tidigare orsakat mindre skred. Stabiliseringsåtgärder krävs för att stoppa pågående erosionsförlopp och skredproblematik. Arbetena planeras att utföras år 2024/2025.

Karta över centrala Henån.

För att skredsäkra åns slänter behöver avschaktning göras av släntens övre del samt anläggning av nytt erosionsskydd längs åns kanter på båda sidor om vattendraget. Åtgärden innebär ingrepp i vattenområde och är således tillståndspliktigt enligt 11 kap miljöbalken.

Ett undersökningssamråd hölls under juli-september 2021, men då Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit beslut om att åtgärderna har betydande miljöpåverkan genomförs nu ett avgränsningssamråd.

Åtgärden bedöms medföra påverkan på naturmiljö och vattenmiljö längs den berörda sträckan. Vegetation längs strandkanten kommer att behöva avlägsnas i samband med åtgärden och efter avslutat arbete ska återplantering av träd och buskar ske.
Havsöring som vandrar i Henån och vattendragets framkomlighet för vandrande fisk kommer att beaktas både under och efter planerat arbete.

Landskapsbilden bedöms inte påverkas på lång sikt och åtgärderna har potential för en positiv påverkan på områdets rekreationsvärden.

Södra Strandvägen kommer att påverkas av arbetet. Vägen kommer att anpassas efter åtgärderna och det kommer att ske vissa förändringar av vägens placering i samband med åtgärden. Under pågående arbete kommer vägen periodvis behöva stängas av helt under tiden. Trafiken kommer då tillfälligt att ledas om.

Utställningstid

Avgränsningssamrådet pågår mellan den 26 januari och den 20 februari 2022.

Synpunkter

Eventuella synpunkter lämnas skriftligt senast den 20 februari 2022. Ange "Yttrande Skredsäkring Henån" i mailets ämnesrad eller på kuvertet.

Synpunkter kan mejlas till karin.lundstrom@afry.com eller via post till Karin Lundström, AFRY, Box 1551, 401 51 Göteborg.