VA-länk Väst

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust.

Vi har påbörjat delar av arbetet med VA-länk Väst som ingår i utbyggnaden av ledningsnätet från södra till västra Orust.

Enligt antagen VA-planen för Orust kommun ska reningsverken i Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund ersättas av Ellös avloppsreningsverk. De små verken är i starkt behov av upprustning, alternativt inkoppling till Ellös avloppsreningsverk, så utbyggnaden av en ledning från Ellös och söderut, den så kallade VA-länk Väst, är påbörjad.

Sker i etapper

Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.

Vi har under 2021-2022 slutfört en etapp vid Ellös avloppsreningsverk och etapp i Hälleviksstrands samhälle.

Vi fortsätter även arbetet med projektering av en sjöledning mellan Mollösunds samhälle och Barrevik.

Projekteringen innebär att ledningssträckning tas fram och tillstånd söks hos berörda myndigheter.

Byggstart planerad till 2023-2024.

Projektledare Robert Brodin.

Vi passar samtidigt på att underhålla befintlig ledning som ligger utmed den nya ledningssträckningen. Arbetet kommer att försvåras av att befintlig vattenledning är i mycket dåligt skick och det finns risk för driftstörningar på vattenförsörjningen.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.