Detaljplaner

En detaljplan är en karta och en beskrivning över hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Ibland krävs en ny detaljplan då en byggnad eller en plats ska användas på ett nytt sätt.

I detaljplaner regleras vilken användning marken får ha, exempelvis om marken får användas till bostäder, industri, skola eller park samt vilka egenskaper byggnader eller anläggningar får ha, exempelvis hur höga byggnader får vara, var de får placeras och var parkeringar får anläggas.

Detaljplanen är juridiskt bindande och kan ses som ett kontrakt mellan kommunen, markägare och kommuninvånaren för hur marken inom ett visst område ska användas.

Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner.

När behövs en detaljplan?

Detaljplan krävs vanligtvis inom sammanhållen bebyggelse, inom ett område där det är stor efterfrågan på mark eller om den planerade byggnationen kan innebära stor påverkan på omgivningen. Med detaljplaner kan kommunen genomföra politiska beslut om hur mark och vatten ska användas.

Om du vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked hos kommunen.

Det är kommunen som bedömer om en detaljplan behöver tas fram.

Planprocessen

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Plan- och bygglagen ställer krav på att myndigheter, organisationer och privatpersoner som berörs av planförslaget ska ha möjlighet att yttra sig. Skriftliga yttranden kan lämnas då planen är ute på samråd och granskning.

Vad gäller där du bor?

Vad som gäller där du bor eller vad som är på gång hittar du under Relaterad information nedan, dels under Översikt detaljplaner och dels under Detaljplaner under arbete.