Logotyp

Gällande detaljplaner

Detaljplanen talar om hur marken ska användas inom ett visst område. De flesta detaljplanerna på Orust finns i våra tätorter.

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och plan- och genomförandebeskrivning.

Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner. Vill du få mer hjälp kring bygglov kan du ringa vår telefon för bygglovsfrågor.

Gällande detaljplaner

Detaljplanen reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas. Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år.

Gällande planprogram

I vissa fall tas ett planprogram fram före detaljplan för att beskriva förutsättningar och mål för området.

Planprogrammet skickas ut på samråd, då ha kommunmedlemmar och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet justeras förslaget efter inkomna synpunkter innan det kan antas av politikerna.

Planprogrammet ligger sedan till grund för efterföljande detaljplaneprocess.

Handlingar

Planprogram för Henåns centrum Pdf, 51.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram för Dalby Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram för Svanesunds centrum Pdf, 44.4 MB, öppnas i nytt fönster.