Logotyp

Gällande detaljplaner

Detaljplanen talar om hur marken ska användas inom ett visst område. De flesta detaljplanerna på Orust finns i våra tätorter.

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och plan- och genomförandebeskrivning.

Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner. Vill du få mer hjälp kring bygglov kan du ringa vår telefon för bygglovsfrågor.

Gällande detaljplaner

Detaljplanen reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas. Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år.

Gällande planprogram

I vissa fall tas ett planprogram fram före detaljplan för att beskriva förutsättningar och mål för området.

Planprogrammet skickas ut på samråd, då ha kommunmedlemmar och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet justeras förslaget efter inkomna synpunkter innan det kan antas av politikerna.

Planprogrammet ligger sedan till grund för efterföljande detaljplaneprocess.

Handlingar

Planprogram för Henåns centrum Pdf, 51.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram för Dalby Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planprogram för Svanesunds centrum Pdf, 44.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Gällande gestaltningsprogram

På riksnivå är politikerna överens om att miljön runt omkring oss påverkar människor i sin vardag och att gestaltningen av våra offentliga miljöer är viktig. I plan och bygglagen står det att planläggning ska främja en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationer.

På kommunal nivå har även Orust beslutat om övergripande mål som syftar till en god gestaltning och fler mötesplatser inom kommunen. En del i det uppdraget är att ta fram gestaltningsprogram för Svanesund och Henån.

Ett gestaltningsprogram tas fram för att tydliggöra avsikterna för utformning av bebyggelse och den offentliga miljön på en plats. Det kan till exempel innehålla riktlinjer för val av material, belysning och växter. Gestaltningsprogram ger stöd för detaljplanering, tolkning av planbestämmelser, genomförande, bygglovsprövningar och utgör underlag för markanvisning.

Handlingar

Gestaltningsprogram Svanesund Pdf, 44.7 MB, öppnas i nytt fönster.