Söka planbesked

Du måste ansöka om planbesked om du vill att en ny detaljplan ska upprättas eller att en befintlig detaljplan ska ändras.

En detaljplan krävs för större förändringar inom sammanhållen bebyggelse, inom ett område där det är stor efterfrågan på mark eller om den planerade byggnationen kan innebära stor påverkan på omgivningen.

Du måste också ansöka om planbesked för att ändra en befintlig detaljplan. En ändring av detaljplanen är till exempel nödvändig för att utöka en fastighets byggrätt eller för att ändra en byggnads användningssätt från handel till bostad.

Hur går ansökan till?

Du gör ansökan om planbesked via Ansökan - planbesked, E-tjänst. Ansökan görs vanligtvis av ägaren till den fastighet som planförslaget berör.

Ansökan ska innehålla en beskrivning och motivering av åtgärden samt en situationsplan eller en karta som visar omfattningen av planförslaget.

Vad händer sen?

Så snart som möjligt gör vi en första granskning och meddelar dig om du behöver komplettera ansökan med ytterligare material.

Vi strävar efter att beslut om planbesked ska fattas inom fyra månader från det att ansökan är komplett. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om planarbete ska inledas eller inte.

Om ett planarbete ska inledas kommer det i beskedet att anges när en ny detaljplan eller ändring av gällande plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är preliminär. Om beslutet istället blir negativt kommer vi i beskedet att ange skälen för att ett planarbete inte inleds. Planbesked kan inte överklagas.

Ett positivt planbesked innebär att vi avser att inleda ett planarbete så snart vi har möjlighet. Det är däremot ingen garanti för att planförslaget kommer att antas. Under planprocessen tillförs synpunkter och ny information, vilket kan leda till att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.

Avgift för planbesked

Ett beslut om planbesked är förenat med en kostnad enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa (Plan- och bygglagen 12 kap
8 § ). Fakturan för planbeskedet skickas separat. Betalning av avgiften ska ske inom den tid som anges på fakturan och senast innan ett eventuellt planarbete påbörjas. Den som har skrivit under ansökan är betalningsansvarig.

  • Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. Nya beslut av kommunfullmäktige gäller framför vad som redovisas här.
  • Avgiften beror på omfattningen av sökt åtgärd, enligt nedan.
  • Kommunen förbehåller sig rätten att istället debitera enligt tidsersättning, beroende på ansökans karaktär. I sådana fall kommuniceras detta tidigt i processen.
  • Avgiften debiteras även vid negativt besked.

Att tänka på

Avgiften du betalar för ditt planbesked är endast för prövningen av planbeskedet. När kommunen sedan startar upp arbetet med detaljplanen upprättas ett plankostnadsavtal mellan dig och kommunen.

Plankostnadsavtalet är en uppskattning av kostnaden för att göra arbetet med detaljplanen och det kan revideras under arbetets gång. Kostnaden är olika från fall till fall, men som regel från 150 000 kronor och uppåt.

Enkel åtgärd

200 mPBB (0,2 prisbasbelopp) eller tidsersättning.

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier.

  1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma karaktär.
  3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med begränsat standardförfarande.

Medelstor åtgärd

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp) eller tidsersättning.

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

400 mPBB (0,4 prisbasbelopp) eller tidsersättning.

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier.

  1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.