Ny översiktsplan

Vi håller på att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen.

En översiktsplan ska visa kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen samt användningen av mark och vatten. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur framtidens utmaningar ska mötas.

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när beslut ska fattas.

Processen för att ta fram en ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen och det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna din synpunkter.

Tidig dialog, första delen i processen

I det första steget i processen för att ta fram en ny översiktsplan, tidig dialog, hade alla möjlighet att bidra med tankar och idéer om Orust kommun idag och i framtiden. Den tidiga dialogen pågick under hösten 2021. dialogen har presenterats för våra politiker och ligger till grund för det fortsatta arbetet med en ny översiktsplan.

Den fortsatta processen

Samråd

Ett samrådsförslag kommer att tas fram. När samrådsförslaget är klart kan du lämna dina synpunkter på de föreslagna målen och strategierna samt tycka till om föreslagen mark- och vattenanvändning.

Granskning

Efter samrådet gör vi revideringar i förslaget efter inkomna synpunkter och planen ställs ut för granskning. Det är det sista tillfället som allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på planen.

Antagande

Sista steget i processen är antagande som är ett politiskt beslut i fullmäktige.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.