Logotyp

Översiktsplan

I översiktsplanen redovisas hur mark- och vattenområden i kommunen bör användas.

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Här beskrivs hur olika intressen ska tillgodoses och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Underlag för det dagliga arbetet

Översiktsplanen är viktig som underlag när kommunen hanterar bygglov, detaljplaner och andra ärenden.

Dessutom ska översiktsplanen fungera som ett strategiskt handlingsprogram i det politiska arbetet. Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt bindande.

Ett levande dokument

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning eller ett tillägg. Om en stor del av översiktsplanen börjar bli inaktuell ska en ny översiktsplan tas fram. Detta är ett omfattande arbete som ofta sträcker sig över flera år.

Kommunens nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009-11-12 och vann laga kraft 2010-04-12. Du kan låna Översiktsplan 2009 på biblioteket.