Slussen fördjupad översiktsplan (FÖP)

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen, i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till Slussen.

Blå blommor i förgrunden. Därefter ser man en brygga och ett stort hus vid vattnet.

Planen redovisar föreslagna områden för utbyggnad av bostäder, verksamheter, småbåtshamn, parkeringar och gång- och cykelstråk. Planen är en fördjupning av d​en kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2009. Den är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid prövning av planbesked och bygglov.

Berörda får komma till tals

Planen vann laga kraft 2018-01-18, vilket innebär att den börjar gälla. Den fördjupade översiktsplanen tillsammans med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp skapar förutsättningar för en utveckling av Slussen. Kommande utveckling kommer först att prövas och regleras i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd, där berörda får komma till tals.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.