Vindbruksplan

Syftet med vindbruksplanen är att utgöra beslutsunderlag vid prövning av vindkraftsetableringar inom kommunen.

Vindkraftverk.

Planförslaget redovisar ett område där utbyggnad av en vindkraftsanläggning kan prövas - området Hårleby väster. Planförslaget redovisar även områden där inga prövningspliktiga vindkraftverk ska tillåtas. Inom övriga områden kan möjligheten att uppföra enstaka vindkraftverk med lägre totalhöjd prövas. En ambition med vindbruksplanen är att möjliggöra även för mindre aktörer och kommuninvånare att uppföra små så kallade gårdsverk på sin egen mark för att bidra till en hållbar utveckling.

Planen innehåller generella rekommendationer kring lokalisering, placering, utformning, hälsa och säkerhet, samråd och genomförande samt avveckling. Dessa rekommendationer ska följas vid prövning av vindkraftsanläggningar såväl som enskilda verk.

Vindbruksplanens riktlinjer ersätter de riktlinjer för vindkraft som finns redovisade i Översiktsplan 2009. Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid prövningsbeslut.

Status

Vindbruksplanen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har antagits av Kommunfullmäktige den 31 augusti 2016, § 87. I samband med detta har kommunen även offentliggjort den särskilda sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen.​

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.