Logotyp

Nedgrävning av hästdjur

Häst i höstlandskap

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner avlivad eller självdöd häst, men precis som tidigare gäller kravet om att nedgrävningen ska ske enligt kommunens anvisningar och ett godkännande krävs innan nedgrävningen påbörjas.

Vid nedgrävning av hästdjur ska en lämplig plats väljas för att minimera riskerna för djurs och människors hälsa samt för miljön, du kan läsa mer om hur du avgör om en plats är lämplig på Jordbruksverkets webbplats.

Slutet av hästens liv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att göra din anmälan till kommunen i god tid med kommunens e-tjänst eller ifylld blankett med bifogad karta till Miljöenheten Orust kommun.

Bra att veta

Anmälan ska finnas miljö- och byggnämnden tillhanda i god tid innan planerad nedgrävning.

 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Nedgrävningsplatsen ska vara en torr och solig plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). En svacka eller sänka är inte en lämplig plats.
 • Avståndet från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 200 meter. Närmare avstånd kan accepteras beroende på lokala förhållanden.
 • Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.
 • Vid nedgrävningen ska djurkroppen täckas med minst 1,5 meter jord, samt gärna med större stenar så att vilda djur hindras från att gräva upp den.
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Helst bör en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Avstånd från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter.

Gräv en provgrop för grundvatten

Ett sätt att undersöka nivån för grundvatten, berg samt jordmånen är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än nivån du tänkt lägga hästen. Låt grundvattnet rinna till i gropen under minst ett dygn och se var nivån inställer sig. Tänk på säkerheten för människor och djur och hägna in gropen. Plats för nedgrävning av djurkropp bör väljas med omsorg. Platsen bör ligga undanskymd men inte på för långt avstånd från stallbyggnad så att transporten blir för lång.

 • Avstånd till hus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt. Platsen bör ligga så till att allmänhet, lekande barn eller djur inte lockas till platsen. Det är i nuläget svårt att ge generella riktlinjer för vilka avstånd som bör gälla då förhållandena kan skifta mycket mellan olika gårdar. Nedgrävning bör dock inte ske närmare än 200 meter från allmän bebyggelse.
 • Platser lämpliga för nedgrävning bör i förväg rekognoseras så att det inte är risk för förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten. Marken bör vara plan och man bör helst inte gräva ned djurkroppar i sluttningar eller annan olämplig terräng.
 • Kadavret bör transporteras till platsen för nedgrävning på ett sådant sätt att spill och dropp inte uppkommer. Om transporten sker över en längre sträcka eller på allmän väg bör kadavret övertäckas. Det kan inte uteslutas att kadavret ifråga innehåller smittsamma mikroorganismer som kan spridas med till exempel träck, urin eller andra kroppsvätskor till andra djur eller människor. Om spill förekommer bör detta samlas upp eller saneras exempelvis med kalk.
 • Efter nedgrävning bör arbetsredskap, såsom lastskopor där kadavret transporterats, noggrant rengöras till exempel med högtryckstvätt. Sådana redskap bör också desinfekteras. Om misstanke om smittsam sjukdom finns ska desinfektion alltid utföras.
 • Den grav som grävs ska vara så djup att kadavret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för ett normalstort hästdjur att graven bör vara cirka 2 till 3 meter bred och cirka 2,5 till 3 meter djup. Som ett riktmärke kan beräknas att cirka 3,6 kubikmeter (m³) jord grävs upp.
 • Jorden bör grävas upp och läggas på ena sidan av graven så att det lätt går att tippa i kadavret. Eventuellt förorenad jord skrapas av och läggs i graven. Därefter ska graven täckas med jord så att det bildas en svag ås över den och jorden ska packas så att rovdjur inte kan gräva upp kadavret.
 • Kadavret ska helst grävas ned omedelbart. Om detta inte är möjligt ska det förvaras på ett smittsäkert sätt på gården.
 • Vintertid kan tjälen försvåra, eller till och med omöjliggöra, grävning av grav. Om denna situation uppstår måste någon typ av transport till bearbetningsanläggningordnas.

Om kadavret kan förvaras i fryst tillstånd och på ett sådant sätt att vilda djur, gnagare, fåglar med mera inte kan komma åt det, kan det vara acceptabelt att en viss väntetid uppstår innan en transportbil kan komma.

Om du har frågor, är i behov av kartmaterial eller är osäker på val av plats kan du kontakta Miljöenheten för rådgivning via kommunens kontaktcenter. Se kontaktinformation längst ner på sidan.

Miljöenheten gör eventuellt ett platsbesök i samband med anmälan. Du får därefter ett beslut där det framgår om platsen bedöms lämplig.

För handläggning tar miljö- och byggnadsnämnden ut en timavgift.

Prövning av tillsyn enligt miljöbalken - taxa Pdf, 905.8 kB.