Logotyp

Taxa för kommunalt vatten och avlopp

Orust är en kommun med många sommarboende hushåll. Kommunens vatten och avlopp måste vara dimensionerat för det antalet människor som vistas i kommunen sommartid och det ställer höga krav på en korrekt utformad taxa.

VA-taxa och dagvatten

VA-taxan uppdelad i fyra olika vattentjänster:

  • dricksvatten (V)
  • spillvatten (S)
  • dagvatten från fastighetsmark/kvartersmark (Df)
  • dagvatten från gator och allmänna platser (Dg)

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och dräneringsvatten. Enligt lagstiftningen ska kostnaderna för dagvatten även betalas av de som har ansvar för iordningställande och underhåll av allmän platsmark. Allmän platsmark är gator, torg och andra allmänna platser. Det innebär att Trafikverket, Orust kommun samt vägföreningar också betalar en dagvattenavgift.

Brukningstaxa

Brukningstaxa är det du som fastighetsägare betalar årligen för att din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Taxan är uppdelad i tre avgiftsparametrar

  • Grundavgift, du betalar en grundavgift per fastighet
  • Bostadsenhetsavgift
  • Kubikmeteravgift

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgiften ska spegla din fastighets nytta av att vara ansluten till den kommunala VA-anläggningen.

  • En villafastighet där det bor en familj betalar en bostadsenhetsavgift
  • Ett hyreshus som innehåller 10 lägenheter betalar 10 bostadsenhetsavgifter

Industrifastigheter, fastigheter för handel och liknande ska liksom tidigare betala per yta och för dessa räknas en lägenhetsekvivalent ut.

Lagen om vattentjänster

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Vattentjänstlagen, ska kommunens kostnader för den allmänna anläggningen vara skäligt och rättvist fördelade.