Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Detaljplaner under arbete

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Du har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och du är välkommen att delta på samrådsmöten.

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen den befinner sig.

Möjligheter att påverka

Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in synpunkter.

Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

 • Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35


  Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen.
  Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35
 • Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde


  Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.
  Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
 • Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde


  Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.
  Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
 • Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde


  Området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Varekil, på Orusts södra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befitnliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera


  Området ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera


  Området ligger cirka en kilometer nordväst om Svanesund, på Orusts sydöstra sida. Området har ursprungligen avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek ubin befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera
 • Ändring av detaljplan för del av Svanesunds samhälle


  Området är ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för del av Svanesunds samhälle
 • Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera


  Området är ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera
 • Detaljplan Varekil 1:187


  Syftet med detaljplanen är att skapa centrumutveckling med detaljhandel, kontorslokaler, småindustrier samt sportanläggning.
  Detaljplan Varekil 1:187
 • Detaljplan för Svanesund centrum norra


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.
  Detaljplan för Svanesund centrum norra
 • Ändring av detaljplan för fastighet Krossekärr 2:2


  Syftet med planändringen är att göra en ändring av gällande plan för att möjliggöra bostadsbebyggelse för bland annat hyreslägenheter på mark som idag är planlagd för odling.
  Ändring av detaljplan för fastighet Krossekärr 2:2
 • Ändring av detaljplan för fastighet Svanesund 3:40


  Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset.
  Ändring av detaljplan för fastighet Svanesund 3:40
 • Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.


  Planområdet är beläget på den södra delen av Flatön. På platsen ligger idag bland annat Handelsman Flink
  Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
 • Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2


  Planområdet är beläget i Henån samhällsområde
  Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2
 • Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall


  Programområdet omfattar Hälleviksstrands och Edshultshalls samhällsområden samt omgivande skärgård och naturmark. fokus på planprogrammet är bevarande av kulturmiljö och utveckling av verksamheter och bostäder.
  Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde


  Detaljplaneområdet ligger norr om Varekil, på både västra och östra sidan om väg 160.
  Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Detaljplan för Henån centrum södra


  Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort. Planområdet utgörs av södra delen av Henåns centrum och ligger söder om Röravägen och väster om väg 160. Delvis genom planområdet rinner ån, som också kallas Henån.
  Detaljplan för Henån centrum södra
 • Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering.
  Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
 • Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny park samt tillgodose behovet av parkering i området.
  Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
 • Planprogram för Svanesunds centrum


  Förslag till nytt planprogram för Svanesunds centrum är ute för samråd under perioden 9 november till 16 december.
  Planprogram för Svanesunds centrum
 • Planprogram för Ängås


  Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbättra trafiksituationen. Även industriområdet kommer att utvecklas.
  Planprogram för Ängås
 • Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde


  Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.
  Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
 • Säckebäck 1:2


  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
  Säckebäck 1:2
 • Mollösund 5:398, Fattiggården


  Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.
  Mollösund 5:398, Fattiggården
 • Kungsviken 1:25


  Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.
  Kungsviken 1:25
 • Hällevik 1:174


  Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.
  Hällevik 1:174
 • Hällevik 1:6


  Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
  Hällevik 1:6

Kommande planarbete

 • Detaljplan för Svanesund centrum södra
 • Detaljplan för Hasselvägen
 • Detaljplan för Henån centrum norra
 • Detaljplan för Dalby
 • Detaljplan för Tofta 2:31
 • Detaljplan för Ängås industriområde
 • Detaljplan för Västra Änghagen
 • Detaljplan för Hälleviksstrand samhälle
 • Detaljplan för Edshultshall samhälle
 • Detaljplan för Röra-Lunden 1:58
 • Detaljplan för Varekil industriområde, södra
 • Detaljplan för Tofta 2:165
 • Detaljplan för Barrevik ladan
 • Detaljplan för Edshulthall 1:9
 • Detaljplan för Nösund 1:180

Pausade detaljplaner

 • Detaljplan för Tångens industriområde, Mollösund
 • Detaljplan för Gården, del av Mollösund 5:398
 • Detaljplan för Hällevik 1:174
 • Detaljplan för Hällevik 1:6
Återställ
Hjälp oss bli bättre