Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Meddelande om granskning

Ändring av detaljplan för Nösund 1:180, Orust kommun

Orust kommun håller granskning för ändring av detaljplan för Nösund 1:180 enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Planområdet ligger vid Arekullevägen i Nösund.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare en byggrätt för ett enbostadshus inom fastighetens södra del samt att detaljplanens befintliga byggrätt tas bort och ersätts med ny byggrätt som säkerställer befintlig bebyggelse inom fastighetens norra del.

Detaljplanen är förenlig med översiktplanen och antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 20 november till 10 december 2023.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 10 december 2023.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Granskningsyttrande: Ändring av detaljplan för Nösund 1:180" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att detaljplanen är antagen

Ändring av detaljplan för Nösund 1:180

Artikeln uppdaterades