Artikeln publicerades

Kommun och politik

Kungörelse om granskning

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2024 att godkänna Översiktsplan 2040 för granskning enligt 3 kap 8 § plan- och bygglagen.

Översiktsplan 2040 är en digital översiktsplan i form av en storymap. Den nya översiktsplanen ska ha en tidshorisont fram till 2040.

Översikstplan 2040 är tänkt att ersätta den gällande översiktsplanen från 2009, men fördjupad översiktsplan för Slussen (2018) samt vindbruksplan (tematiskt tillägg från 2016) fortsätter att gälla.

Översiktsplanen omfattar kommunens yta förutom den del som omfattas av översiktsplanen för havet Tjörn och Orust.

Den översiktliga planeringen påverkas även av åtgärdsvalsstudien för bro från fastlandet.

Granskningstid

Planförslaget kommer att vara utställt under perioden 10 april - 30 juni 2024.

Planhandlingar

Handlingarna finns på kommunens webbplats under hela granskningtiden.

Översiktsplan 2040

Sista dag för synpunkter

Sista dag för att lämna synpunkter på planförslaget är den 30 juni 2024.

Synpunkter sänds till

Synpunkter skickas via e-post kommun@orust.se eller med post till adressen:
Orust kommun
Sektor ledning och verksamhetsstöd
473 80 Henån.

Märk kuvertet eller e-posten med "Synpunkter översiktsplan".
Underteckna gärna ditt yttrande med organisation eller namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Har du några frågor angående granskningsförslaget, tveka inte att ringa eller skicka e-post.

Artikeln uppdaterades