Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Meddelande om granskning

Detaljplan Åvägen, del av Henån 1:306, Orust kommun

Orust kommun håller granskning för detaljplan Åvägen, del av Henån 1:306 enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Planområdet ligger i Henån, söder om Röravägen och längs med delar av Åvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fler bostäder och centrumfunktioner byggs inom planområdet, att flera befintliga fastigheter får en mer flexibel användning, att tillgodose och omorganisera parkeringssituationen, att iordningställa området kring ån genom en
å-promenad och park.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Samråd ska inte ske med annat land.

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande och har tidigare varit på samråd och granskning. Detaljplanen ställs nu åter ut för granskning.

Granskningstid

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 14 maj - 9 juni 2024.

Handlingarna kan du se i länken

Detaljplan Åvägen, del av Henån 1:306, Orust kommun

Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta i kontaktcenter i kommunhuset under ordinarie öppettider.

Yttrande och synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 9 juni 2024.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk din e-post eller brev med "Granskningsyttrande: Detaljplan för Åvägen" och underteckna gärna med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Artikeln uppdaterades